VOGEL, Radek. Verbs for referring to sources in humanities and social sciences: Grammatical and lexical analysis of their distribution. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 5, č. 1, s. 63-82. ISSN 1802-9930.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Verbs for referring to sources in humanities and social sciences: Grammatical and lexical analysis of their distribution
Název česky Slovesa odkazující ke zdrojům v humanitních a společenských vědách: Gramatická a lexikální analýza jejich užití
Autoři VOGEL, Radek (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Discourse and Interaction, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1802-9930.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00063052
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky gramatické formy; humanitní vědy; distribuce sloves odkazujících ke zdrojům; rodilý; nerodilý; zkušení autoři; "reportující" slovesa; společenské vědy; slovesa odkazující ke zdrojům; slovesa mluvení
Klíčová slova anglicky grammatical forms; humanities; distribution of referring verbs; native; non-native; expert writers; reporting verbs; social sciences; verbs for referring to sources; verbs of speaking
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Radek Vogel, Ph.D., učo 33061. Změněno: 26. 1. 2013 14:56.
Anotace
Verbs for referring to sources in academic style, i.e verbs which introduce explicitly mentioned sources in signal clauses of authorial text, rather than in bare parenthetic references in the form of brackets or notes, are by far not limited to say, ask and write. They display a variety including verbs of speaking and writing, reporting verbs, verbs of thinking, and verbs expressing different kinds of attitude and agreement. Similarly, referring verbs manifest a variety of grammatical forms, namely tenses, aspects, number, person and verbal voice. This paper is based on an analysis of academic papers in several disciplines of humanities and social sciences. The corpus consists of an equal share of native and expert non-native English papers to reflect the international status of English in academic discourse. However, possible differences between native and non-native distribution are of marginal interest; the main focus of the research is on establishing some rough ratios between individual types and forms of verbs for referring to sources, which would be beneficial in the instruction of future as well as novice authors, whether researchers or students.
Anotace česky
Slovesa odkazující na zdroje v akademickém stylu, t.j. slovesa, která uvádějí explicitně zmíněné zdroje v uvozovacích větách autorského textu spíš než ve formě holých referencí v závorkách či poznámkách, nejsou zdaleka omezena na slovesa "say", "ask" a "write". Naopak, představují celou škálu zahrnující slovesa mluvení a psaní, "reportující" slovesa, slovesa myšlení a slovesa vyjadřující různé druhy postoje a souhlasu. Podobně i slovesa odkazující ke zdrojům vykazují mnoho různých gramatických forem, jmenovitě slovesných časů, aspektu, čísla, osoby a rodu. Tento příspěvek vychází z analýzy odborných článků v několika disciplínách humanitních a společenských věd. Korpus se skládá ze stejného podílu anglicky psaných článků rodilých a zkušených nerodilých autorů, což odráží mezinárodní postavení angličtiny v akademickém diskurzu. Možné rozdíly mezi distribucí sloves v textech rodilých a nerodilých autorů jsou však na okraji zájmu; hlavní pozornost výzkumu je věnována stanovení alespoň hrubých poměrů mezi jednotlivými typy a formami sloves odkazujících na zdroje, což by mělo být přínosem při výuce budoucích i začínajících akademických autorů píšících v angličtině, ať už jde o vědce či studenty.
VytisknoutZobrazeno: 27. 1. 2022 21:34