VOGEL, Radek. Verbs for referring to sources in humanities and social sciences: Grammatical and lexical analysis of their distribution. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2012, vol. 5, No 1, p. 63-82. ISSN 1802-9930.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Verbs for referring to sources in humanities and social sciences: Grammatical and lexical analysis of their distribution
Name in Czech Slovesa odkazující ke zdrojům v humanitních a společenských vědách: Gramatická a lexikální analýza jejich užití
Authors VOGEL, Radek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Discourse and Interaction, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1802-9930.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063052
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) gramatické formy; humanitní vědy; distribuce sloves odkazujících ke zdrojům; rodilý; nerodilý; zkušení autoři; "reportující" slovesa; společenské vědy; slovesa odkazující ke zdrojům; slovesa mluvení
Keywords in English grammatical forms; humanities; distribution of referring verbs; native; non-native; expert writers; reporting verbs; social sciences; verbs for referring to sources; verbs of speaking
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Radek Vogel, Ph.D., učo 33061. Changed: 26. 1. 2013 14:56.
Abstract
Verbs for referring to sources in academic style, i.e verbs which introduce explicitly mentioned sources in signal clauses of authorial text, rather than in bare parenthetic references in the form of brackets or notes, are by far not limited to say, ask and write. They display a variety including verbs of speaking and writing, reporting verbs, verbs of thinking, and verbs expressing different kinds of attitude and agreement. Similarly, referring verbs manifest a variety of grammatical forms, namely tenses, aspects, number, person and verbal voice. This paper is based on an analysis of academic papers in several disciplines of humanities and social sciences. The corpus consists of an equal share of native and expert non-native English papers to reflect the international status of English in academic discourse. However, possible differences between native and non-native distribution are of marginal interest; the main focus of the research is on establishing some rough ratios between individual types and forms of verbs for referring to sources, which would be beneficial in the instruction of future as well as novice authors, whether researchers or students.
Abstract (in Czech)
Slovesa odkazující na zdroje v akademickém stylu, t.j. slovesa, která uvádějí explicitně zmíněné zdroje v uvozovacích větách autorského textu spíš než ve formě holých referencí v závorkách či poznámkách, nejsou zdaleka omezena na slovesa "say", "ask" a "write". Naopak, představují celou škálu zahrnující slovesa mluvení a psaní, "reportující" slovesa, slovesa myšlení a slovesa vyjadřující různé druhy postoje a souhlasu. Podobně i slovesa odkazující ke zdrojům vykazují mnoho různých gramatických forem, jmenovitě slovesných časů, aspektu, čísla, osoby a rodu. Tento příspěvek vychází z analýzy odborných článků v několika disciplínách humanitních a společenských věd. Korpus se skládá ze stejného podílu anglicky psaných článků rodilých a zkušených nerodilých autorů, což odráží mezinárodní postavení angličtiny v akademickém diskurzu. Možné rozdíly mezi distribucí sloves v textech rodilých a nerodilých autorů jsou však na okraji zájmu; hlavní pozornost výzkumu je věnována stanovení alespoň hrubých poměrů mezi jednotlivými typy a formami sloves odkazujících na zdroje, což by mělo být přínosem při výuce budoucích i začínajících akademických autorů píšících v angličtině, ať už jde o vědce či studenty.
PrintDisplayed: 6. 2. 2023 20:53