NOVÁKOVÁ, Zita, Hana MICHELFEITOVÁ and Andrea STANÍKOVÁ. Postoje a informovanost studentů vyššího sekundárního vzdělávání vzhledem k fenoménu zrakového postižení (Attitudes and Awareness of Upper Secondary School Students towards Visual Impairment). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 68-88. ISBN 978-80-210-5941-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Postoje a informovanost studentů vyššího sekundárního vzdělávání vzhledem k fenoménu zrakového postižení
Name in Czech Postoje a informovanost studentů vyššího sekundárního vzdělávání vzhledem k fenoménu zrakového postižení
Name (in English) Attitudes and Awareness of Upper Secondary School Students towards Visual Impairment
Authors NOVÁKOVÁ, Zita (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Hana MICHELFEITOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Andrea STANÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. p. 68-88, 21 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063058
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5941-2
Keywords (in Czech) člověk se zrakovým postižením kvalita života postoje a informovanost student vyšší sekundární vzdělávání aktivity za účelem zvyšování informovanosti
Keywords in English člověk se zrakovým postižením kvalita života postoje a informovanost student vyšší sekundární vzdělávání aktivity za účelem zvyšování informovanosti
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Zita Nováková, Ph.D., učo 18686. Changed: 19. 2. 2013 21:40.
Abstract
Článek prezentuje srovnávací studii výzkumů zaměřených na informovanost, připravenost a postoje studentů vyššího sekundárního k problematice postižení zraku. Výzkumy byly provedeny dotazníkovým šetřením ve vybraných městech České republiky. Úroveň informovanosti odborné i laické veřejnosti zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu života osob s postižením. Výzkumné soubory respondentů dotazníkového šetření tvoří studenti středních a vyšších zdravotnických škol, kteří se při výkonu své profese budou ve zvýšené míře setkávat s lidmi s postižením. Analyzujeme faktory, které ovlivňují úroveň povědomí a připravenosti studující mládeže k akceptaci osob se zrakovým postižením. Na závěr bude podán vybraný přehled kampaní, aktivit a organizací, které se zabývají osvětou problematiky života se zrakovým postižením.
Abstract (in English)
The article presents comparison study of researches focused at visual impairment awareness and attitudes of upper secondary school students. The researches were done through questionnaire surveys in chosen Czech towns. The level of awareness of professionals and nonprofessionals may have an essential impact on quality of life of people with impairments. The respondents of the questionnaire surveys were mostly students of upper secondary and tertiary schools of health studies, who will be more frequently meeting people with impairments at their future work. Factors influencing the level of students awareness and readiness to accept people with visual impairments are analyzed. At the conclusion we provide an overview of particular visual impairment awareness training activities and organizations.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:11