BARTOŇOVÁ, Miroslava. Působení artefiletiky na osobnost žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických (Influence of Artefiletics on Personality of Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 201-218. ISBN 978-80-210-5941-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Působení artefiletiky na osobnost žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických
Name in Czech Působení artefiletiky na osobnost žáků s lehkým mentálním postižením v základních školách praktických
Name (in English) Influence of Artefiletics on Personality of Pupils with Mild Intellectual Disabilities in Elementary Schools for Pupils with Mild Intellectual Disabilities
Authors BARTOŇOVÁ, Miroslava (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. p. 201-218, 18 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063062
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5941-2
Keywords (in Czech) arteterapie artefiletika žák s lehkým mentálním postižením základní škola praktická edukace techniky školní vzdělávací program malba
Keywords in English Art Therapy artefiletics pupil with mild mental impairment elementary school for pupils with mild mental impairment education technics School educatinal program painting
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., učo 5643. Changed: 29. 1. 2013 22:20.
Abstract
V následující stati prezentujeme postavení artefiletiky jako terapeutického přístupu v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením. Výsledky kvalitativně orientovaného šetření byly zaměřeny na postavení výtvarných aktivit ve vzdělávacím obsahu na základní škole praktické. Jedná se o dílčí výzkumné šetření realizované v rámci výzkumného záměru
Abstract (in English)
The following article presents the Artefiletics as a therapeutic approach in education of pupils with mild mental impairment. Results of qualitative research were focused on position of art activities in educational content in elementary school for pupils with mild mental impairment. It is a partial research implemented within the research plan
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 20:29