GAJZLEROVÁ, Lenka. Analýza využití počítačů u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu učitelů (Analysis of the Use of Computers by Perosns with Special Educational Needs – Teacher´s Point of View). In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 283-310. ISBN 978-80-210-5941-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza využití počítačů u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu učitelů
Name in Czech Analýza využití počítačů u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z pohledu učitelů
Name (in English) Analysis of the Use of Computers by Perosns with Special Educational Needs – Teacher´s Point of View
Authors GAJZLEROVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. p. 283-310, 28 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063064
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5941-2
Keywords (in Czech) speciální vzdělávací potřeby; rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; informační a komunikační technologie; digitální technologie; specifické poruchy učení; interaktivní tabule; počítač; počítačové programy
Keywords in English special educational needs; framework educational programme for primary education; ICT; digital technologies; specific learning disorders; interactive board; computer; PC programmes
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 23/4/2013 10:07.
Abstract
Článek je věnován problematice využití digitálních technologií ve vzdělávání a reedukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve výzkumném šetření bylo stanoveno několik hypotéz prostých, které byly pomocí analýzy získaných dat potvrzeny či vyvráceny. Článek prezentuje část výsledků výzkumu probíhajícího v letech 2010-2011 zaměřenou na využití počítačů u jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami z různých hledisek.
Abstract (in English)
The article focuses on the use of digital technologies in education of students with SEN. Based on the data obtained by the research, several hypotheses were verified. The article presents research carried out in 2010/2011 focusing on the use of ICT by students with SEN.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 4/7/2022 05:54