HRICOVÁ, Lenka and Jana KABELÁČOVÁ. Vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami (Education of Pupils with Multiple Disabilities). In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 191-201. ISBN 978-80-210-5995-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami
Name in Czech Vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami
Name (in English) Education of Pupils with Multiple Disabilities
Authors HRICOVÁ, Lenka and Jana KABELÁČOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami I. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs I. p. 191-201, 11 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5995-5
Keywords (in Czech) výchova a vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami; hluchoslepota; mozková obrna; kochleární implantát; NSG sonda; úprava prostředí; budování komunikace; školské zařízení; speciální třída; režim dne; osobní asistence
Keywords in English education of pupils with multiple disabilities; deafblindness; cerebral palsy; cochlea implant; sonda nasogastrica; arrangement of environment; creation of communication; educational institution; special class; day regime; personal assistance
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., učo 79581. Changed: 28. 1. 2013 11:32.
Abstract
Kapitola se zaměřuje na problematiku vzdělávání žáků se souběžným postižením více vadami. Konkrétně poukazuje, na příkladu podrobně rozpracované kazuistiky žáka s duálním smyslovým postižením (hluchoslepotou) a dalšími postiženími, na průběh výchovně vzdělávacího procesu, na jeho výsledky a na jeho další směřování a cíle.
Abstract (in English)
The chapter focuses on the topic of education of pupils with more disabilities. It offers a thorough case study of a pupil with dual sensory impairment (deafblindness) and further disabilities. The case study describes the process of education and its outcomes, further plans and goals.
Links
MUNI/A/1021/2010, interní kód MUName: Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 17. 8. 2022 00:21