BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Bariéry v komunikaci u žáků z minorit v základní škole (Communication Barriers of Pupils from Minorities in Elementary Schools). In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 71-80. ISBN 978-80-210-5996-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bariéry v komunikaci u žáků z minorit v základní škole
Name in Czech Bariéry v komunikaci u žáků z minorit v základní škole
Name (in English) Communication Barriers of Pupils from Minorities in Elementary Schools
Authors BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. p. 71-80, 10 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063107
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5996-2
Keywords (in Czech) komunikační bariéra; mateřský jazyk; minorita; žák z minority; dítě s odlišným mateřským jazykem; osvojení jazyka; děti cizinců; interkulturní rozdíly.
Keywords in English communication barriers; mother language; minority; pupil; child with different mother language; children of foreign; intercultural differences.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D., učo 6817. Changed: 24. 2. 2013 22:05.
Abstract
Aktuální otázkou současné doby je interkulturní vzdělávání. Děti cizinců se často ocitají v prostředí bez porozumění okolí. Pro školní úspěšnost těchto dětí/žáků mají klíčový význam jazykové kompetence, významným faktorem je rovněž postoj rodičů, klima třídy, připravenost učitele. V kapitole je prezentován výzkum zaměřený na analýzu vlivu okolí dítěte z minoritní skupiny na výchovně vzdělávací proces s ohledem na jeho komunikační bariéru.
Abstract (in English)
Intercultural education is actually discussed nowadays. Children of foreign are often in the situation of misunderstanding by their surroundings. The school success of these children pupils depends on language competencies; important is also parents attitude, school environment, teachers attitude. In this chapter is presented the research which analyses the influence of the environment of child from minority group on process of education together with the communication barrier.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:17