ČERVENKA, Karel and Věra VOJTOVÁ. Potřeba jako zdroj edukačních strategií u dětí s problémy v chování nebo s poruchami chování (Individual need as a basis of educational strategies of children with behavioural difficulties or with conduct disorder). In VOJTOVÁ, Věra a Karel ČERVENKA. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. 1st ed. Brno: MUNI PRESS, 2012. p. 27-34. ISBN 978-80-210-6134-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Potřeba jako zdroj edukačních strategií u dětí s problémy v chování nebo s poruchami chování
Name in Czech Potřeba jako zdroj edukačních strategií u dětí s problémy v chování nebo s poruchami chování
Name (in English) Individual need as a basis of educational strategies of children with behavioural difficulties or with conduct disorder
Authors ČERVENKA, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Věra VOJTOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování, p. 27-34, 8 pp. 2012.
Publisher MUNI PRESS
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063142
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6134-7
Keywords (in Czech) dítě s problémy v chování; porucha chování; speciální pedagogika;informovaná intervence; individuální edukační potřeba; etiketizace
Keywords in English children with behavioural diffi culties; conduct disorder; special education; informed intervention; individual educational need; labelling
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., učo 17410. Changed: 15. 3. 2013 12:41.
Abstract
Hlavní tematickou linií textu je role individuálních odlišností dětí s problémy v chování nebo s poruchami chování v procesu plánování tzv. informované intervence, které autoři vymezili ve svém výzkumu. Tyto odlišnosti však v tomto textu autor nechápe jako „příčiny“ či projevy „problémového“ chování, o jejichž eliminaci by se měly intervenční praktiky snažit. Individuální odlišnosti chápe jako východisko pro identifikaci individuálních edukačních potřeb těchto dětí. Identifikace odlišností a na nich založené následné vyvození edukačních potřeb představují dva výchozí kroky strategií informované intervence. Zájem informované intervence o specifika dítěte a jeho životní situace cílí na využívání přirozených zdrojů ať už dítěte samotného nebo jeho blízkého sociálního okolí.
Abstract (in English)
Individual diff erences between children with behavioural diffi culties or children with conduct disorder are dealt with in the text not as causes of „problematic“ behaviour but as a starting point from which to identify individual educational needs of these children. Identifi cation of individual diff erences and individual needs are two basic steps of the process of informed intervention.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:05