MALENOVÁ, Eva. Proměny v české reflexi ruské dětské literatury (Transformations in the Czech reflection of Russian children's literature). In Černý, M.- Kedron, K.-Příhoda, M. Prolínání slovanských prostředí. Červený Kostelec/Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2012. p. 127-133. ISBN 978-80-7465-024-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proměny v české reflexi ruské dětské literatury
Name in Czech Proměny v české reflexi ruské dětské literatury
Name (in English) Transformations in the Czech reflection of Russian children's literature
Authors MALENOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Červený Kostelec/Praha, Prolínání slovanských prostředí, p. 127-133, 7 pp. 2012.
Publisher Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Art, architecture, cultural heritage
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063150
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7465-024-6
Keywords in English Czech reflection; Russian children's literature; 20th century; "Soviet period"
Changed by Changed by: Mgr. Eva Kudrjavceva Malenová, Ph.D., učo 52980. Changed: 28/1/2013 12:24.
Abstract
Příspěvek se věnuje problematice reflexe primárních i sekundárních textů ruské dětské literatury v českém prostředí. Pozornost zaměřuje na 20. století, a to na nejvýraznější autory a teoretiky ruské dětské literatury v tzv. „sovětském období“ – M. Gorkého, K. Čukovského, S. Maršaka, A. Gajdara). Dále jsou na příkladu ruské recepce díla A. Gajdara zahrnuty proměny, které se v ruské dětské literatuře odehrály na konci 20. století. Vzájemné inspirační impulsy lze samozřejmě zaznamenat v oblasti dětské literatury na ruské i české straně i dříve než ve 20. století (v oblasti české reflexe ruské dětské literatury to bylo zejména v případě Lva Nikolajeviče Tolstého), tyto podněty se však zcela specificky modifikují a upevňují v letech 1948–1989, tedy v době komunistického režimu v ČSR. To lze doložit na českých časopisech Úhor, Štěpnice a Zlatý máj. Rok 1989 se pak ukazuje pro ruskou dětskou literaturu v českém prostředí jako zlomový, protože byl počátkem přetržky, která v české reflexi vývoje ruské dětské literatury trvá dodnes (od roku 89 se u nás objevují nová vydání ruské dětské literatury jen sporadicky, zpravidla se jedná o původní překlady; výjimkou není ani znovu vydaný Neználek Nikolaje Nosova). Článek se na uvedeném příkladu dotýká otázky životaschopnosti ruských pohádkových textů v českém prostředí.
Abstract (in English)
The paper deals with the problem of reflecting primary and secondary texts of Russian children's literature in the Czech environment. The attention is focused on the 20th century - the most significant writers and theorists of Russian children's literature in the "Soviet period" - M. Gorky, K. Tschukovsky, S. Marshak, A. Gaidar). Furthermore, the changes that appeared in the Russian children's literature of the late 20th century have been included on the example of Russian receptions of A. Gaidar’s work. Mutual inspiration impulses can of course be observed in the field of children's literature on both Russian and Czech sides even before the 20th century (in the Czech reflection of Russian children's literature this particularly concerned Leo Tolstoy), these initiatives were, however, quite specifically modified and intensified in the years 1948-1989, i.e. during the Communist regime in Czechoslovakia. This can be demonstrated on the Czech theoretical journals Úhor, Štěpnice and Zlatý máj. The year 1989 then appears to be the breaking point for Russian children's literature in the Czech environment as it represented the beginning of the interruption which continues in the Czech reflection of the development of Russian children's literature until today. On the above example the article concerns the question of the viability of Russian fairy-tale texts in the Czech environment.
PrintDisplayed: 9/12/2022 20:22