ŠULCOVÁ, Alexandra. SOUČASNÉ POZNÁVÁNÍ VÝZNAMU ENDOKANABINOIDNÍHO SYSTÉMU U NEUROPSYCHIATRICKÝCH PORUCH (CURRENT EXPLORING OF THE ENDOCANNABINOID SYSTEM VALUE IN NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS). Psychiatrie. Praha, Czech Rep: Tigis spol. s.r.o.,, 2012, vol. 16, No 4, p. 229-235. ISSN 1211-7579.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name SOUČASNÉ POZNÁVÁNÍ VÝZNAMU ENDOKANABINOIDNÍHO SYSTÉMU U NEUROPSYCHIATRICKÝCH PORUCH
Name (in English) CURRENT EXPLORING OF THE ENDOCANNABINOID SYSTEM VALUE IN NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS
Authors ŠULCOVÁ, Alexandra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Psychiatrie, Praha, Czech Rep, Tigis spol. s.r.o., 2012, 1211-7579.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14740/12:00063481
Organization unit Central European Institute of Technology
Keywords (in Czech) endokanabinoidní; farmakologie; neuropsychiatrické poruchy
Keywords in English endocannabinoid; pharmacology; neuropsychiatric disorders
Tags ok, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Olga Křížová, učo 56639. Changed: 8. 4. 2013 05:32.
Abstract
Díky izolaci čistého rostlinného delta-9 tetrahydrokanabinolu (THC) a stanovení jeho chemického vzorce v 60. letech minulého století a následného zkoumání jeho farmakologického mechanizmu působení byly identifikovány a v organizmu obratlovců včetně člověka zmapovány specifické kanabinoidní receptory (jako první podtypy CB1 a CB2 v 80. letech minulého století) a posléze též objeveny jejich endogenní ligandy nazývané dnes endokanabinoidy. Syntéza, uvolňování a odbourávání endokanabinoidů, exprese a funkce kanabinoidních receptorů jsou pak hlavními charakteristikami takto objeveného tzv. „endokanabinoidního systému“, jehož fyziologické a patofyziologické úlohy je nutné poznat, aby bylo možné hledat možnosti exogenního ovlivňování v případě jejich deregulací. Ukazuje se, že v případě endokanabinoidního systému mozku se modulace jeho aktivit může podílet na rozvoji řady psychiatrických poruch, ale také možná při jejich léčení a prevenci. Přitom však je nutné pamatovat na skutečnost, že endokanabinoidní systém je v organizmu takřka ubikvitní, a tak ovlivnění centrální může vést k řadě případně nežádoucích účinků v orgánech a tkáních periferních a vice versa. Náš článek je zaměřen na přehled vývoje poznatků o endokanabinoidním systému a jeho patofyziologické účasti s potenciální možností terapeutického ovlivnění u řady neuropsychiatrických poruch kromě závislostí, a to podle výsledků vzrůstajících počtů preklinického testování se vztahem ke klinickým indikacím schizofrenie, deprese, anxiety, insomnie, závislosti, Alzheimerovy nemoci, epilepsie, pohybových poruch u roztroušené a amyotrofické laterální sklerózy, Parkinsonovy a Huntingtonovy nemoci, Touretteova syndromu, tardivních dyskinéz. Některé z těchto možností se dočkaly již i řádného klinického zkoušení, z nichž některé recentní (2010–2012) jsou uvedeny závěrem článku. Samostatné téma významu účasti endokanabinoidních mechanizmů u závislostí součástí článku není.
Abstract (in English)
Thanks to isolation and structural establishment of pure herbal delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) in the 1960s and a subsequent investigation of its pharmacological mechanisms of action there were identified and mapped specific cannabinoid receptors in the vertebrate including human organisms (firstly in the 1980s subtypes CB1 and CB2). Subsequently their endogenous ligands, nowadays called endocannabinoids, were also discovered. Synthesis, release and breakdown of endocannabinoids, expression and functions of cannabinoid receptors are the key components of so-called ”Endocannabinoid System”. In order to discover the ways how to manipulate this system and normalize eventual dysregulations, their physiological and pathophysiological roles should be clarified in detail initially. It has been shown that the modulation of the brain endocannabinoid system activities can be involved in the development of number of psychiatric disorders and perhaps also in their prevention and treatment. On the other hand, a consideration is to be made, that endocannabinoid system is more or less ubiquitous in the human body therefore central influencing may result in number of consequent, and in some case adverse effects, that occur in peripheral organs and tissues and vice versa. The present paper reviews the development of knowledge on endocannabinoid system and the results of increasing numbers of preclinical testing of its pathophysiological contribution and therapeutic potential in number of neuropsychiatric disorders, such as schizophrenia; depression; anxiety; insomnia; addiction; Alzheimer’s disease; epilepsy; movement disorders in multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis, Parkinson’s disease, Huntington’s disease, Tourette’s syndrome, tardive dyskinesia. Some of therapeutic possibilities were already evaluated in clinical trials standardized according to the “Good Clinical Practice Guidelines”. In conclusion several results of such recent (2010–2012) studies are cited. A separate issue of endocannabinoid system involvement in addictions is not a part of the paper.
Links
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:41