Informační systém MU
SLIACKY, Jiří. Využívání didaktických řídících stylů v tělesné výchově na 2. stupni základní školy : výsledky analýzy. In Fórum pedagogické kinantropologie. 2012. ISBN 978-80-86317-98-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využívání didaktických řídících stylů v tělesné výchově na 2. stupni základní školy : výsledky analýzy
Název anglicky The use of the teaching styles in physical education at lower secondary school : results of the analysis
Autoři SLIACKY, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Fórum pedagogické kinantropologie, 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/12:00067720
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-86317-98-4
Klíčová slova česky videostudie; didaktický řídící styl; kategoriální systém; tělesná výchova
Klíčová slova anglicky video study; teaching style; categorical system; Physical Education
Štítky rivok
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 9. 4. 2014 17:31.
Anotace
Příspěvek popisuje výběr výzkumného vzorku a jeho popis pro potřeby videostudie tělesné výchovy realizované ve spolupráci IVŠV PdF MU Brno, KPS FSpS MU Brno a KTV PdF MU Brno. Dále shrnuje hlavní pohledy na spektrum didaktických řídících stylů a jeho přínos pro výuku tělesné výchovy. Hlavními body příspěvku jsou charakteristika kategoriálního systému pro kódování, cíle analýzy videodat z pohledu didaktických řídících stylů a výsledky této analýzy. Výsledky jsou prezentovány z pohledu procentuálního podílu jednotlivých kategorií kategoriálního systému, z pohledu procentuálního podílu využívaných didaktických řídících stylů a dále vzájemným porovnáním výsledků u učitelů s 2 – 5 lety praxe a 11 – 14 lety praxe a u učitelů ze škol do 200 žáků a ze škol nad 700 žáků. Na výsledky jsou potom navázány závěry z nich plynoucí a témata pro diskusi.
Anotace anglicky
This paper describes the selection of the research sample and a description for the purposes of video study of physical education implemented in cooperation IVŠV PdF MU Brno, KPS FSpS MU Brno and KTV PdF MU Brno. In addition, summarises the main views of the spectrum of teaching styles and its benefit for physical education. The main points of the paper are characteristics of categorical system for encoding, objective analysis of the video from the perspective of the teaching styles and the results of this analysis. Results are presented from the perspective of the percentages of the categories of categorical system, in terms of the percentage of used teaching styles and by comparing the results for the teachers with 2 – 5 years of experience and 11 – 14 years of experience and for the teachers from schools to 200 pupils and from schools over 700 pupils. The results follow the conclusions and subjects for discussion.
Zobrazeno: 28. 9. 2023 09:38