KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence konverzních sufixů u desubstantivních sloves jako prostředek lišící význam a styl (na materiále Českého národního korpusu) (Pairs of Conversion Suffixes Distinguishing Meaning or Stylish Value of Desubstantive Verbs (on Czech National Corpus)). In Stylistika v kontextu historie a současnosti. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 145-152. ISBN 978-80-210-6114-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Konkurence konverzních sufixů u desubstantivních sloves jako prostředek lišící význam a styl (na materiále Českého národního korpusu)
Name in Czech Konkurence konverzních sufixů u desubstantivních sloves jako prostředek lišící význam a styl (na materiále Českého národního korpusu)
Name (in English) Pairs of Conversion Suffixes Distinguishing Meaning or Stylish Value of Desubstantive Verbs (on Czech National Corpus)
Authors KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Stylistika v kontextu historie a současnosti, p. 145-152, 8 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00067722
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6114-9
Keywords in English desubstantive verbs; deriving; conversion; stylish value; semantic concordance and difference; frequency
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 7. 2. 2013 17:08.
Abstract
Různé konverzní sufixy tvoří od téhož substantiva jak slovesa se stejným významem: syslit – syslovat, osobit si – osobovat si; tak slovesa s významem zcela odlišným: hostit – hostovat, šatit – šacovat. Stať sleduje oba tyto případy na dokladech z Českého národního korpusu a všímá si shod a rozdílů stylové hodnoty sloves v těchto dvojicích. Ukazuje se, že zejména ve dvojicích konkurenčních sloves s týmž nebo podobným významem bývá často jedno z nich užívané zřídka, méně obvyklé, popř. okazionální, doložené v korpusu ojediněle. Řada z méně užívaných sloves se zpravidla jeví jako příznaková, přestože jejich tvoření je noremní.
Abstract (in English)
Various Conversion Suffixes can derive two various verbs from the same substantive: that verbs can have both the same meaning: syslit – syslovat, osobit si – osobovat si; and different meaning: hostit – hostovat, šatit – šacovat. The treatise is focused on both eventuality in the texts of the Czech National Corpus and on the stylish correspondence and difference of the verbs in the Paris. Especially in the pairs of the verbs with the same meaning one of the two verbs is occasional language means.
PrintDisplayed: 9. 2. 2023 01:45