GRENAROVÁ, Renée. Profesní orientace žáků s dyslexií, dysgrafií a dysortografií jako specifickými poruchami učení (Professional Orientation of Pupils with Dyslexia, Dysgraphia and Dysortographia as Specific Learning Disabilities). In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012. p. 179-189. ISBN 978-80-7315-236-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Profesní orientace žáků s dyslexií, dysgrafií a dysortografií jako specifickými poruchami učení
Name in Czech Profesní orientace žáků s dyslexií, dysgrafií a dysortografií jako specifickými poruchami učení
Name (in English) Professional Orientation of Pupils with Dyslexia, Dysgraphia and Dysortographia as Specific Learning Disabilities
Authors GRENAROVÁ, Renée (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. p. 179-189, 11 pp. 2012.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063596
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-236-9
Keywords (in Czech) výzkum; specifické poruchy učení; dyslexie; dysgrafie; dysortografie; žák; profesní orientace; role žákova sebehodnocení; vliv rodičů; Brno; Jihomoravský kraj
Keywords in English research; specific learning disabilities; dyslexia; dysgraphia; dysortographia; pupil; professional orientation; the role of student self-assessment; influence of parents; Brno; the South Moravian Region
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., učo 2079. Changed: 7/2/2013 22:35.
Abstract
Kapitola se zaměřuje na oblast profesní orientace žáků se specifickými poruchami učení – dyslexií, dysgrafií a dysortografií – po ukončení základní školy. V teoretické části charakterizuje problematiku specifických poruch učení a analyzuje faktory – roli sebehodnocení a roli rodičů, jež ovlivňují volbu střední školy žáků devátých tříd se specifickými poruchami učení. V praktické části je metodami kvantitativního a kvalitativního výzkumného šetření analyzována volba střední školy u žáků 9. tříd se specifickými poruchami učení v Brně a Jihomoravském kraji. Byly využity metody dotazníku a rozhovoru.
Abstract (in English)
The charter focuses on the field of professional oriention of students with specific learning disorders – dyslexia, dysgraphia and dysortographia – after completing of the secondary school. In the theoretical part it characterizes the problem of specific learning disorders and analyses factors – the role of student self-assessment and role of parents which influence the selection of 9-grade students with specific learning disorders. The practical part is a methods of quantitative and qualitative research analyzed the choice of secondary school pupils in 9th classes with specific learning disabilities in Brno and South Moravian Region. Questionnaire methods and consulting of educational consultants were used here.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 22/10/2021 03:02