SEKVENT, Karel. Příspěvek k cizím, zejména francouzským vlastním jménům v češtině I. Obecně. Úzus. Kodifikace. Pravopis. (Contribution to foreign, specially French proper names in Czech language I. Generalities. Usage. Codification. Orthography.). Jazyk a kultúra. Prešov (Slovensko): Filozofická fakulta Prešovskej univ., 2012, roč. 3, 12/2012, p. nestránkováno, 7 pp. ISSN 1338-1148.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Příspěvek k cizím, zejména francouzským vlastním jménům v češtině I. Obecně. Úzus. Kodifikace. Pravopis.
Name (in English) Contribution to foreign, specially French proper names in Czech language I. Generalities. Usage. Codification. Orthography.
Authors SEKVENT, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Jazyk a kultúra, Prešov (Slovensko), Filozofická fakulta Prešovskej univ. 2012, 1338-1148.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Jazyk a kultúra
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063621
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) francouzská vlastní jména; čeština; úzus; kodifikace; pravopis; konfrontační lingvistika
Keywords in English French proper names; Czech language; usage; codification; orthography; confrontational linguistics
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Karel Sekvent, CSc., učo 48886. Changed: 29/3/2013 17:21.
Abstract
Vlivem různých faktorů je používání francouzských vlastních jmen v českém kontextu dlouhodobě rozkolísané v oblasti pravopisu, výslovnosti a skloňování. V úzu se vyskytují dvojí i trojí tvary a kodifikace (mluvnice, slovníky, odborné příručky) polymorfii akceptuje v deskriptivní, dynamické i normativní perspektivě. Při adaptaci jmen je uplatňování hlediska systému výchozího a přijímajícího jazyka asymetrické. V některých případech se autoři opírají o mylné poznatky zdrojového jazyka. Ve výslovnosti je nereálné dodržovat původní zvukovou podobu jmen, vhodné je hledat kompromisní řešení s uzuálními tendencemi, zejména pokud jde o kvantitu. Při skloňování lze polymorfii limitovat systémovými hledisky. Zkoumaná problematika je součástí konfrontační lingvistiky.
Abstract (in English)
Because of influence of various factors, usage of French proper names in Czech context has been unsteady in the area of orthography, pronunciation and declension for a long time. Il the usage there exist double and triple figures. Codification (grammars, dictionaries, professional handbooks) accepts polymorphy in a descriptive, dynamic and normative perspective. During the process of names adaptation, the realization of aspect of system of original and target language is asymmetrical. In some cases authors lean on inadequate knowledge of source language. When talking about pronunciation, it is unreal to keep an original sound form of names. It would be suitable to look for a compromise solution with usual tendencies, mainly if it is concerned of quantity. Polymorphy can be limited by systemic aspects during the process of declension. Researched problematics has been the part of confrontational linguistics.
PrintDisplayed: 14/8/2022 07:44