ČERVENKA, Karel. Proto-profesionalizace klientů pomáhajících profesí: Příklad klientů preventivně výchovného zařízení (Proto-professionalisation of clients of helping professions). In Truhlářová, Z., Levická, K. Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. p. 570-576. ISBN 978-80-7435-138-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proto-profesionalizace klientů pomáhajících profesí: Příklad klientů preventivně výchovného zařízení
Name (in English) Proto-professionalisation of clients of helping professions
Authors ČERVENKA, Karel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Hradec Králové, Od teorie k praxi, od praxe k teorii, p. 570-576, 7 pp. 2012.
Publisher Gaudeamus
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063651
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7435-138-9
Keywords (in Czech) pomáhající profese; porucha chování preventivně výchovné zařízení; inkluzivní edukace a intervence; identita; stigmatizace; proto-profesionalizace
Keywords in English helping professions; conduct disorder; behavioral difficulties; inclusive education; intervention; stigmatisation; proto-professionalisation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D., učo 8596. Changed: 10/4/2013 13:10.
Abstract
Klienti profesí, které bývají označovány za pomáhající (sociální práce, speciální pedagogika aj.), svým kontaktem se systémem příslušné profese získávají specifickou zkušenost. Ta utváří jejich vnímání dané profese i představu o povaze jejího systému. Na rozdíl od laiků v pravém slova smyslu se klienti daných zařízení díky své nové zkušenosti stávají proto-experty na systém dané pomáhající profese, neboť oproti laikům svým kontaktem s danou profesí o ní získávají i hlubší vědění. Jelikož je toto vědění zakotveno ve specifické sociální pozici a roli klienta dané instituce, od oficiálního nebo expertního vědění a definice systému se liší. Lze předpokládat, že způsob, kterým klienti definují systém a svou pozici v něm, ovlivňuje jejich postoje a chování a tím v důsledku i jejich volby strategií, jak se v rámci systému a k systému chovat. V optice de Swaanova konceptu proto-profesionalizace laiků bude autor na příkladu vybraných výpovědí dospívajících klientů jednoho z preventivně výchovných zařízení, které získal v rámci svého kvalitativního výzkumu, ilustrovat specifický způsob, jímž oni sami vytvářejí představu o instituci samotné, stejně jako o systému výchovných zařízení a též zpětně i o povaze a roli klientů tohoto systému – tj. o sobě samých.
Abstract (in English)
Clients of helping professions gain specific experience through their contact with the system of these professions. This experience forms their definitions and representations of the system and the profession as well. This specific experience launches them into a role of proto-experts because their knowledge of the system is more specific than that of other people. The way they look at the system forms their attitudes and shapes the actions and strategies they use to deal with the system. Their definition of the system is based on their specific social position and their role of clients of the system, therefore it is different from the official defnition of the system. Examples presented in the paper are based on findings of author's qualitative research.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 20/8/2022 01:21