GAJZLEROVÁ, Lenka. Aktuální struktura a situace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách (Current structure and Situation of Pupils with SEN in Primar Schools – Results of Research). In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 19-29. ISBN 978-80-210-6101-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Aktuální struktura a situace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách
Name in Czech Aktuální struktura a situace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách
Name (in English) Current structure and Situation of Pupils with SEN in Primar Schools – Results of Research
Authors GAJZLEROVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. p. 19-29, 11 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063667
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6101-9
Keywords (in Czech) pedagogicko-psychologická poradna; speciální vzdělávací potřeby; inkluze; rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; informační a komunikační technologie; digitální technologie; počítačové programy
Keywords in English pedagogical-psychological counseling; special educational needs; inclusion; framework educational programme for primary education; information and communication technology; digital technology; computer programs
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D., učo 135477. Changed: 19. 3. 2013 10:39.
Abstract
Kapitola je věnována analýze dílčí části výzkumu realizovaného v letech 2010–2011, a zaměřeného na aktuální situaci v českých školách a žáků se specifi ckými vzdělávacími potřebami a využití digitálních technologií ve vzdělávání. Kapitola prezentuje aktuální stukturu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podmínky pro vzdělávání žáků se SVP. Analýza dat je soustředěna na odpovědi získané při výzkumném šetření, týkající se stanovených výzkumných otázek, které byly potvrzeny či vyvráceny univariační analýzou.
Abstract (in English)
This chapter is devoted to analysis of a research conducted in 2010-2011, focused on current situation in the Czech schools and pupils with special educational needs and the usage of digital technology in education. The chapter presents the current structure of pupils with special educational needs and conditions of education of pupils with SEN.
Links
MUNI/B/0889/2011, interní kód MUName: Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy (Acronym: CEIV)
Investor: Masaryk University, Category B
PrintDisplayed: 1. 10. 2022 04:40