FRANKOVÁ, Alena. Činnost centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Slovenskej republike so zameraním na oblasť možnosti poskytovania služieb a spolupráce centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie so základnými školami a rodinou (Activities of Pedagogical-psychological Counseling and Prevention Centers in the Slovak Republic with Focus on Opportunities to Provide Services and Cooperation with Primary Schools and Families). In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 31-46. ISBN 978-80-210-6101-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Činnost centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Slovenskej republike so zameraním na oblasť možnosti poskytovania služieb a spolupráce centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie so základnými školami a rodinou
Name (in English) Activities of Pedagogical-psychological Counseling and Prevention Centers in the Slovak Republic with Focus on Opportunities to Provide Services and Cooperation with Primary Schools and Families
Authors FRANKOVÁ, Alena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. p. 31-46, 16 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063669
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6101-9
Keywords (in Czech) centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie; žiak so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami; špeciálny pedagóg
Keywords in English center of pedagogical and psychological counseling and prevention; pupil with special educational needs; special teacher
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Alena Sedláčková, DiS., Ph.D., učo 68963. Changed: 22/3/2013 10:15.
Abstract
Kapitola je venovaná analýze čiastkovej časti výskumného projektu realizovaného v rokoch 2010–2011, ktorý sa zaoberal problematikou činnosti centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Slovenskej republike so zameraním na poskytovanie služieb v rámci aktuálnej právnej legislatívy. Kapitola sa zameriava na možnosti poskytovania služieb a spolupráce centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo vzťahu ku základným školám a rodinám s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Analýza dát je zameraná na odpovede získané pri výskumnom šetrení na základe odpovedí získaných z výskumných otázok, ktoré boli potvrdené alebo vyvrátené univariačnou analýzou.
Abstract (in English)
This chapter is devoted to the analysis of research project carried out in 2010-2011, which dealt with the problems of Centers for educational and psychological counseling and prevention in the Slovak Republic, focusing on provision of services within the current legislation frame. The chapter focuses on the possibilities of providing services and collaboration of centers of pedagogical-psychological counseling and prevention in relation to primary schools and to families with children with special educational needs.
Links
MUNI/B/0889/2011, interní kód MUName: Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy (Acronym: CEIV)
Investor: Masaryk University, Category B
PrintDisplayed: 15/8/2022 20:00