JANDOVÁ, Vilma, Jiří HUZLÍK a Roman LIČBINSKÝ. Proces přirozené atenuace na lokalitě kontaminované ropnými látkami. Vodní hospodářství. Bohumilice: Vodní hospodářství, spol. s r.o., 2012, roč. 62, č. 8, s. 252-255. ISSN 1211-0760.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Proces přirozené atenuace na lokalitě kontaminované ropnými látkami
Název česky Proces přirozené atenuace na lokalitě kontaminované ropnými látkami
Název anglicky The process of natural attenuation at the site contaminated by oil substances
Autoři JANDOVÁ, Vilma, Jiří HUZLÍK a Roman LIČBINSKÝ.
Vydání Vodní hospodářství, Bohumilice, Vodní hospodářství, spol. s r.o. 2012, 1211-0760.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10511 Environmental sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky Přirozená atenuace; ropné látky; stratifikované odběry; indikátory; podzemní voda
Klíčová slova anglicky Natural attenuation; mineral oils; stratified sampling; indicators; ground water
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D., učo 14507. Změněno: 11. 2. 2013 12:07.
Anotace
Článek uvádí výsledky sledování vybraných indikátorů procesu přirozené atenuace ropných látek v podzemní vodě, které byly získány v rámci řešení výzkumného projektu MŽP „Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení“. Na vybraném vrtu kontaminovaném ropnými látkami bylo v rámci projektu po dvaceti pěti letech ověřováno, v jaké fázi se nachází proces přirozené atenuace. Zjišťování stavu odbourávání kontaminantu probíhalo pomocí sledování charakteristických parametrů (O2, redox potenciál, pH, teplota, konduktivita, NO2-, NO3-, SO42-, HS-, Fe2+ a Mn2+), s využitím stratifikovaných odběrů vzorků, analýz indikátorů in situ a výpočtů elektronových bilancí. Výsledkem popsaných postupů je kvalitativní a kvantitativní charakterizace stavu přirozené atenuace na příslušné lokalitě definovaná souhrnným indikátorem atenuace.
Anotace anglicky
Paper presents results of monitoring of selected indicators of natural attenuation process in groundwater that were obtained within project “Complex interaction between natural processes and industry with regards to major accident prevention” supported by Ministry of Environment. Status and stage of natural attenuation process were evaluated within the project after 25 years at selected locality contaminated with oil substances. Status of pollutants degradation process was identified by characteristic parameters (O2, redox potential, pH, temperature, conductivity, NO2-, NO3-, SO42-, HS-, Fe a Mn) using stratified sampling, in-situ indicators analyses and electron balance calculations. The results of described procedures include qualitative and quantitative characterization of pollutants natural attenuation process status at the locality defined by natural attenuation cumulative indicator.
VytisknoutZobrazeno: 19. 8. 2022 18:31