JANDOVÁ, Vilma, Jiří HUZLÍK and Roman LIČBINSKÝ. Proces přirozené atenuace na lokalitě kontaminované ropnými látkami (The process of natural attenuation at the site contaminated by oil substances). Vodní hospodářství. Bohumilice: Vodní hospodářství, spol. s r.o., 2012, vol. 62, No 8, p. 252-255. ISSN 1211-0760.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Proces přirozené atenuace na lokalitě kontaminované ropnými látkami
Name in Czech Proces přirozené atenuace na lokalitě kontaminované ropnými látkami
Name (in English) The process of natural attenuation at the site contaminated by oil substances
Authors JANDOVÁ, Vilma, Jiří HUZLÍK and Roman LIČBINSKÝ.
Edition Vodní hospodářství, Bohumilice, Vodní hospodářství, spol. s r.o. 2012, 1211-0760.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10511 Environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) Přirozená atenuace; ropné látky; stratifikované odběry; indikátory; podzemní voda
Keywords in English Natural attenuation; mineral oils; stratified sampling; indicators; ground water
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D., učo 14507. Changed: 11. 2. 2013 12:07.
Abstract
Článek uvádí výsledky sledování vybraných indikátorů procesu přirozené atenuace ropných látek v podzemní vodě, které byly získány v rámci řešení výzkumného projektu MŽP „Komplexní interakce mezi přírodními ději a průmyslem s ohledem na prevenci závažných havárií a krizové řízení“. Na vybraném vrtu kontaminovaném ropnými látkami bylo v rámci projektu po dvaceti pěti letech ověřováno, v jaké fázi se nachází proces přirozené atenuace. Zjišťování stavu odbourávání kontaminantu probíhalo pomocí sledování charakteristických parametrů (O2, redox potenciál, pH, teplota, konduktivita, NO2-, NO3-, SO42-, HS-, Fe2+ a Mn2+), s využitím stratifikovaných odběrů vzorků, analýz indikátorů in situ a výpočtů elektronových bilancí. Výsledkem popsaných postupů je kvalitativní a kvantitativní charakterizace stavu přirozené atenuace na příslušné lokalitě definovaná souhrnným indikátorem atenuace.
Abstract (in English)
Paper presents results of monitoring of selected indicators of natural attenuation process in groundwater that were obtained within project “Complex interaction between natural processes and industry with regards to major accident prevention” supported by Ministry of Environment. Status and stage of natural attenuation process were evaluated within the project after 25 years at selected locality contaminated with oil substances. Status of pollutants degradation process was identified by characteristic parameters (O2, redox potential, pH, temperature, conductivity, NO2-, NO3-, SO42-, HS-, Fe a Mn) using stratified sampling, in-situ indicators analyses and electron balance calculations. The results of described procedures include qualitative and quantitative characterization of pollutants natural attenuation process status at the locality defined by natural attenuation cumulative indicator.
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 22:49