NOVÁKOVÁ, Jana. Pohled pedagogických pracovníků na některé otázky vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchami autistického spektra (PAS) (Educators’ Perspective on Selected Issues of Education of Children and Students with Autism Spectrum Disorders (ASD)). In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 69-76. ISBN 978-80-210-6101-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohled pedagogických pracovníků na některé otázky vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchami autistického spektra (PAS)
Name (in English) Educators’ Perspective on Selected Issues of Education of Children and Students with Autism Spectrum Disorders (ASD)
Authors NOVÁKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. p. 69-76, 8 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063672
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6101-9
Keywords (in Czech) pedagogičtí pracovníci; poruchy autistického spektra; inkluzivní vzdělávání; informovanost; tvrzení; názor
Keywords in English educators; autism spectrum disorders; inclusive education; awareness; statement; opinion
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Jana Nováková, Ph.D., učo 265749. Changed: 10/3/2013 11:47.
Abstract
Kapitola se zabývá teoretickými a metodologickými východisky. Na teoretická východiska navazuje kvantitativní výzkumné šetření analyzující pohled pedagogických pracovníků na aktuální otázky vzdělávání dětí, žáků a studentů s poruchou autistického spektra (PAS) z pohledu samotných pedagogických pracovníků z mateřských, základních a středních škol (běžných i speciálních) v České republice. Kapitola prezentuje dílčí výstupy výzkumu disertační práce.
Abstract (in English)
The beginning of the chapter deals with the theoretical background and methodology. The theoretical part is followed by quantitative research analyzing the perspective of educators on current issues of education of children and students with autism spectrum disorders (ASD) from the point of view of educators of nursery, primary and secondary schools (regular and special) in the Czech Republic. The chapter presents selected outcomes of the dissertation thesis research.
Links
MUNI/B/0889/2011, interní kód MUName: Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy (Acronym: CEIV)
Investor: Masaryk University, Category B
PrintDisplayed: 17/8/2022 15:21