HASAN, Pavol. Rizikové správanie adolescenta v neúplnej rodine z perspektívy teórie pripútania. In M. Popelková A. Juhásová M. Pohánka. 7. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca. Nitra: Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, 2012. s. 48-56. ISBN 978-80-558-0125-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rizikové správanie adolescenta v neúplnej rodine z perspektívy teórie pripútania.
Název anglicky The incomplete family and adolescent's risk behaviour from the perspective of attachment theory.
Autoři HASAN, Pavol (703 Slovensko, garant, domácí).
Vydání Nitra, 7. medzinárodná konferencia doktorandov odborov Psychológia a Sociálna práca, od s. 48-56, 9 s. 2012.
Nakladatel Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
WWW stránka konferencie
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00063675
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-558-0125-4
Klíčová slova anglicky adolescent attachment risk behaviour
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Pavol Hašan, Ph.D., učo 369005. Změněno: 11. 2. 2013 13:47.
Anotace
V štúdii sme skúmali vzťahy medzi úrovňami pripútania a rizikovým správaním u 15-ročných adolescentov v Brne. Naviac sme sa zamerali na špecifiká detí z neúplných rodín vzhľadom k ich prejavom rizikového správania. Vo výskume spolu participovalo 225 chlapcov a 224 dievčat. Výsledky potvrdili hypotézu existencie významného efektu troch úrovní pripútania (nízka, stredná a vysoká) na celkovú úroveň rizikového správania adolescentov v rámci celého výskumného súboru. Úrovne pripútania adolescenta z neúplnej rodiny významne súvisia s mierou a výskytom rizikových foriem správania, týkajúcich sa agresivity, záškoláctva a vyhýbavého správania voči rodičom. Zvýšený výskyt rizikového správania oproti deťom z úplných rodín sa ďalej prejavil hlavne pri krádežiach (2,3 krát väčšia šanca výskytu oproti deťom z úplných rodín), hraní automatov (2 krát väčšia šanca), alebo väčšou šancou kontaktu s marihuanou v tomto veku (1,5 krát). Podľa výsledkov je možné, že pripútanie (hlavne aspekt absencie vzájomnej dôvery) má silnejší dopad na rizikové správanie u adolescentov z neúplných rodín. Výsledky sú diskutované vzhľadom ku konceptualizácii pripútania.
Anotace anglicky
In this study, we examined the relationships between attachment levels and risk behaviour among 15-year olds in Brno. In addition, we focused on some incomplete families‘ children specifics, according to their risk behaviour demonstrations. 225 boys and 224 girls participated in the research. Results confirmed our hypothesis that there is a signifficant effect of the three levels of attachment (low, middle and high) on the overall level of risk beahaviour of adolescents, within the scope of a whole sample. The levels of attachment from an incomplete family significantly relate to the measure and frequency of the risk behaviour manifestations, specifically in the dimensions of agressivity, truancy and avoidance to parents. The increased occurence of risk behaviour compared to the children from complete family environment was shawn especially in the case of stealth (2,3 times higher odds of occurence compared to the children from complete families), gambling (2 times higher odds), or in the case of higher odds of marihuana experience in this age (1,5 times). According to the results, it’s possible that attachment (especially the aspect of mutual trust absence) has a more powerful impact on the risk behaviour for adolescents from incomplete families. Results are discussed in terms of attachment conceptualization.
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2022 05:08