ŠIRMEROVÁ, Zuzana. Morfologicko-syntaktická rovina u žáků se specifickými poruchami učení (Morphosyntactic Language Level in Students with Specific Learning Difficulties). In PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 151-159. ISBN 978-80-210-6101-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Morfologicko-syntaktická rovina u žáků se specifickými poruchami učení
Name (in English) Morphosyntactic Language Level in Students with Specific Learning Difficulties
Authors ŠIRMEROVÁ, Zuzana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, PANČOCHA, K. Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy. p. 151-159, 9 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063680
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6101-9
Keywords (in Czech) specifické poruchy učení; narušená komunikační schopnost; morfologicko-syntaktická jazyková rovina; kvantitativní výzkumné šetření; žáci se specifickými poruchami učení; základní škola; speciální třída; integrace
Keywords in English specific learning difficulties; communication disorder; morphological and syntactic language level; quantitative research; pupils with specific learning difficulties; basic school; special classes; integration
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Zuzana Širmerová, Ph.D., učo 237150. Changed: 11. 3. 2013 07:07.
Abstract
Předkládaná kapitola představuje dílčí výsledky pilotního výzkumného šetření zabývajícího se problematikou narušené komunikační schopnosti u žáků se specifickými poruchami učení. Do popředí se dostávají jednotlivé jazykové roviny řečového projevu žáků se specifickými poruchami učení, v tomto případě zaměřené zejména na rovinu morfologicko-syntaktickou. Prezentovány jsou dílčí výsledky komplexnějšího výzkumného šetření, které se zaměřuje na úroveň morfologicko-syntaktické jazykové roviny.
Abstract (in English)
The chapter presents results of pilot research. The chapter deals with pupils with specific learning difficulties and their communication disorders. The emphasis is placed on the language levels of speech of children with specific learning difficulties. It is focused on morphological and syntactic language level. The study presents results of comprehensive research survey which is focused on the level of morphological and syntactic language level in pupils with specific learning difficulties.
Links
MUNI/B/0889/2011, interní kód MUName: Celoživotní inkluzivní vzdělávání – možnosti a perspektivy (Acronym: CEIV)
Investor: Masaryk University, Category B
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:17