SEKVENT, Karel. La forme féminine des noms de famille français en tchèque (The Form feminine of French Surnames in Czech). In Approches non formelles en classe de FLE. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name La forme féminine des noms de famille français en tchèque
Name in Czech Přechylování francouzských příjmení v češtině
Name (in English) The Form feminine of French Surnames in Czech
Authors SEKVENT, Karel.
Edition Approches non formelles en classe de FLE, 2012.
Other information
Original language French
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) francouzská příjmení; přechylování; čeština
Keywords in English French surnames; form feminine; Czech language
Changed by Changed by: doc. PhDr. Karel Sekvent, CSc., učo 48886. Changed: 2/3/2013 10:23.
Abstract
Le français et le tchèque different en ce qui concerne les moyens d expression du genre au niveau de la langue et les occurrences de marques du genre au niveau du discours. Il est parfois problématique d identifier le genre de noms propres étrangers (prénoms et noms de famille). En tcheque (une langue synthétique), l emploi du suffixe –ová qui est une marque du genre féminin varie en fonction du style. Une contribution à l étude du genre ("gender studies") et au sexisme dans la langue.
Abstract (in Czech)
Francouzština a čeština se odlišují prostředky vyjadřování rodu na rovině "langue" a výskytem rodových příznaků na úrovni "parole". Někdy je problematické identifikovat rod cizích vlastních jmen (jmen a příjmení). V češtině (jazyk syntetický) je použití sufixu -ová, který je příznakem ženského rodu, podřízeno stylistickému hledisku. Příspěvek ke studiu rodu ("gender studies") a k sexizmu v jazyce.
Abstract (in English)
French and Czech differ in their means of expressing the grammatical gender on the level of "la langue" and in the incidence of gender signs on the level of "la parole". Sometimes it is problematic to identify the gender of foreign proper nouns (first names and surnames). In Czech (a synthetic language) the use of suffix -ová, a sign of feminine gender, is subordinate to stylistic aspects. A contribution to the gender studies and sexism in language.
PrintDisplayed: 13/8/2022 17:35