SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. La grammaire, une blague ? (Grammar, a joke?). In Formations continue 2012 "Approches non formelles en classe de FLE", PedF MU, 13.1.2012. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name La grammaire, une blague ?
Name in Czech Gramatika, vtip?
Name (in English) Grammar, a joke?
Authors SCHEJBALOVÁ, Zdeňka.
Edition Formations continue 2012 "Approches non formelles en classe de FLE", PedF MU, 13.1.2012, 2012.
Other information
Original language French
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) francouzská gramatika; humor; zjednodušený postup učení
Keywords in English French grammar; humor; simplified aproach of learning
Changed by Changed by: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., učo 2213. Changed: 26. 2. 2013 12:32.
Abstract
Le cours a pour objectif d'introduire des possibilités de simplifier l'enseignement de certains phénomenes de la grammaire francaise basées sur l'humour (chansons, textes, sketchs, devinettes, dessins humoristiques). Les documents présentés sont concus pour tous les niveaux de FLE, ainsi que pour les éleves ayant des troubles spécifiques d'apprentissage et de comportement.
Abstract (in Czech)
Přednáška si klade za cíl představit možnosti, jak zjednodušit výuku některých francouzských gramatických jevů na základě humoru (humorné písně, texty, scénky, hádanky, kreslené vtipy). Představené dokumenty jsou určeny pro všechny jazykové úrovně, rovněž pro žáky se specifickými poruchami učení a chování.
Abstract (in English)
The lecture aims to introduce possibilities to simplify the teaching of French grammar based on humor (humorous songs, lyrics, texts, riddles, sketch, cartoons). The presented documents are designed for all levels, as well as for students with specific learning disabilities and behavior.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 22:20