KOSTKOVÁ, Klára. Rozvoj interkulturní komunikační kompetence (Intercultural communicatice competence development). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 29. ISBN 978-80-210-6035-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rozvoj interkulturní komunikační kompetence
Name (in English) Intercultural communicatice competence development
Authors KOSTKOVÁ, Klára (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 223 pp. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 29, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063746
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6035-7
Keywords (in Czech) interkulturní komunikační kompetence (ICC); rozvoj interkulturní komunikační kompetence; hodnocení interkulturní komunikační kompetence; přípravné vzdělávání učitelů anglického jazyka; případová studie; ohniskové skupiny; dotazníkové šetření YOGA Form
Keywords in English intercultural communicative competence (ICC); intercultural communicative competence development; intercultural communicative competence assessment; pre-service English language teacher education; case study; focus groups; YOGA Form questionnaire
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 9. 4. 2013 14:51.
Abstract
Kniha je věnována fenoménu interkulturality v kontextu cizojazyčné výuky. V první části jsou vymezeny stěžejní terminologické otázky a interdisciplinární východiska pro problematiku konceptualizace a didaktizace interkulturní komunikační kompetence. Druhá část knihy nabízí výzkumné sondy do edukační reality. Nejprve je sledována kvalita rozpracování interkulturní výchovy a vzdělávání s cílem rozvoje interkulturní komunikační kompetence v programových a kurikulárních dokumentech. Zohledněna je i současná kurikulární reforma, jejíž vliv na rozpracování vzdělávacích cílů v oblasti rozvoje interkulturní komunikační kompetence v kontextu cizojazyčné výuky je nahlédnut prostřednictvím obsahové analýzy školních vzdělávacích programů. Jádrem druhé části knihy je případová studie zaměřená na rozvoj a hodnocení rozvoje interkulturní komunikační kompetence u studentů učitelství anglického jazyka.
Abstract (in English)
The book is devoted to the topic of interculturality in the context of foreign language teaching and learning. First part aims at discussing specific terminological questions and defining interdisciplinary foundations necessary for conceptualization and didactic grasp of intercultural communicative competence. Second part of the book presents two research studies into educational reality. Firstly, quality of intercultural aims within language teaching is studied in the curricular documents. Attention is paid to the current curricular reform, i.e. content analysis focused on how are intercultural aims in the area of English language teaching elaborated in the school educational programs. Core of the second part of the book is a case study focused on development and assessment of intercultural communicative competence in student teachers of English language.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:18