ŠTĚPÁNEK, Kamil. W jaki sposób można wykorzystać fotografie na lekcjach historii? Fotografia,wychowanie medialne i historia (What purpose do photographs play in history teaching? Photography, Media Studies and History). In FOTO-HISTORIA FOTOGRAFIA W EDUKACJI HISTORYCZNEJ. Poznań: INSTYTUT HISTORII UAM, 2012. p. 101-104. ISBN 978-83-63047-12-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name W jaki sposób można wykorzystać fotografie na lekcjach historii? Fotografia,wychowanie medialne i historia
Name (in English) What purpose do photographs play in history teaching? Photography, Media Studies and History
Authors ŠTĚPÁNEK, Kamil (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Poznań, FOTO-HISTORIA FOTOGRAFIA W EDUKACJI HISTORYCZNEJ, p. 101-104, 4 pp. 2012.
Publisher INSTYTUT HISTORII UAM
Other information
Original language Polish
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60101 History
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063756
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-83-63047-12-2
Keywords in English photography; Media studies; history teaching;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc., učo 516. Changed: 18/2/2015 17:59.
Abstract
Wykorzystanie na lekcji historii fotografii jako historycznego źródła wizualnego czerpie z modelu teoretycznego, zgodnie z którym jednym z podstawowoych sensów nauczania historii jest połączenie teraźniejszości i przeszłości. Ważnym aspektem, o którym często się zapomina, jest stopniowe poznawanie powiązań czasowych i kontekstu własnej pozycji ucznia z kulturalnym środowiskiem społeczeństwa i wynikająca z tego potrzeba analizy przeszłości z punktu widzenia podejścia zorientowanego na współczesność. Dlatego też za pomocą wyżej wymienionych propozycji, dzięki wykorzystaniu fotografii można rozwijać model, w którym abstrahuje się od konkretnych wydarzeń i powstają kategorie sprawcy wydarzenia, ofiary, neutralnego obserwatora. Wypadkową czynności może potem stanowić dyskusja o odpowiedzialności jednej ze stron wydarzenia historycznego. Następnie określenie stosunku ucznia do wydarzenia historycznego.
Abstract (in English)
This analytic text first mentions the development of categorial systems for the assessment of the relationship between the textual and visual component in the context of Media Studies and History Teaching. It notes the traditional underestimation of study of the interpretation of the pictorial component in school practice and in the training of future teachers. It sees an impulse for change in the reforms to the educational system currently underway in the Czech Republic and in qualitatively new requirements for the development of key competencies and the content of transversal subjects, particularly Media Studies. It emphasises the importance of instructing the pupil in the process of selecting “historical photographs” and the possibilities available for their manipulation. It directs the pupil, in the early stages of teaching, primarily towards family photography, i.e. to history “on a small scale”, which he or she will later be able to integrate into history “on a large scale”, thereby developing his or her historical awareness. It presents photographs as a working material with an emphasis on the critical and analytical treatment of the observed information. The aim of the working approaches may also be quasi-synthesis – generalisation of the information discovered and its subsequent abstraction. It supports the thesis of development of the pupils capabilities of abstraction from specific depicted events to perception of universal categorial systems.
PrintDisplayed: 6/7/2022 10:04