PRUŠA, Tomáš. Sociální média ve zdravotnictví (Social Media in Health Care). ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2012, vol. 4, No 1, p. 1-13. ISSN 1804-2406.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sociální média ve zdravotnictví
Name (in English) Social Media in Health Care
Authors PRUŠA, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition ProInflow, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1804-2406.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/12:00063777
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) Zdravotnictví; Twitter; sociální média; informační technologie; Facebook; čtivost
Keywords in English Health Care; Twitter; Social Media; Information Technology; Facebook; Readability
Tags facebook, readability, social media, Twitter
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 22. 4. 2013 01:19.
Abstract
Rozšíření informačních technologií v České republice má dlouhodobě vzrůstající charakter. S rozvojem informačních technologií se zvyšují i možnosti zdravotní péče. Nástupem sociálních médií se otevřely nové možnosti komunikace a distribuce informací, na které mohou reagovat instituce ve zdravotnictví. Ty mají k dispozici nástroje, které nemají v současné době pevná pravidla užití a nabízí velké možnosti i velká rizika. V České republice je využití sociálních médií ve zdravotnictví ve srovnání se zahraničím sporadické a neinteraktivní, informace pro pacienty jsou příliš složité a jsou poskytovány nevhodným způsobem. Srovnání dobrých a špatných příkladů využití sociálních médií umožní hledání nových možností v českém prostředí. Při respektu požadavků kladených na formu informace ze strany pacientů je možné zajistit jejich vyšší míru spolupráce a tak dosáhnout lepších výsledků léčby a současně úspor ve zdravotnictví.
Abstract (in English)
Expansion of information technology in the Czech Republic has a growing character over a long period. The possibilities of health care increase together with the development of information technology. The arrival of social media has offered new possibilities for communication and information distribution, to which health care institutions can react. Those have a tool that is not currently adjusted by fixed rules and offers great opportunities and great risks. In the Czech Republic is the use of social media in health care, in the comparison to other countries, too sporadic and non-interactive, pieces of information for patients are too complex and are provided in an inappropriate manner. The comparison of good and bad examples of the use of social media enables searching for new possibilities in the Czech Republic. In respect of requirements for information from patients, it is possible to ensure their greater compliance and to achieve better treatment outcomes, while achieving savings in the health care.
PrintDisplayed: 18. 5. 2022 23:03