FIALOVÁ, Ilona. Specifika přístupu k dětem se zdravotním znevýhodněním (Approaches to Children with Health Disadvantage). In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 199-211. ISBN 978-80-210-6044-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Specifika přístupu k dětem se zdravotním znevýhodněním
Name in Czech Specifika přístupu k dětem se zdravotním znevýhodněním
Name (in English) Approaches to Children with Health Disadvantage
Authors FIALOVÁ, Ilona (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs, p. 199-211, 13 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063790
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6044-9
Keywords (in Czech) dítě se zdravotním znevýhodněním; integrace; chronické onemocnění; psychické a sociální důsledky chronického onemocnění; mateřská škola; pedagog; rodina; zdravý životní styl
Keywords in English child with health disadvantage; integration; chronic disease; psychological and social consequences of chronic disease; kindergarten; teacher; family; healthy lifestyle
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., učo 1640. Changed: 23. 2. 2013 14:38.
Abstract
V kapitole je charakterizováno dítě se zdravotním znevýhodněním. Dále jsou zde specifikovány chronické nemoci, jejich projevy a vliv na život dítěte v předškolním věku. Předškolní vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním má svá specifika, která se musí respektovat, aby edukace těchto dětí byla úspěšná. V kapitole je také prezentována část výzkumu, který se zabýval analýzou výskytu chronických onemocnění (alergií a astmatu) u dětí ve vybraných mateřských školách z pohledu pedagogů a rodičů. Text obsahuje teoretická východiska řešené problematiky a představuje vybrané výsledky výzkumného šetření. Získané poznatky tak částečně přibližují stav problematiky chronicky nemocných dětí v prostředí současné mateřské školy.
Abstract (in English)
The chapter is characterized by a child with health disadvantage. The text specified chronic diseases. They are given their speeches and influence on the life of a child under school age. Preschool education has its own specifics. You must respect that education was successful. The chapter also presented research. Dealt with the analysis of the incidence of chronic diseases (allergies and asthma) in children in selected nursery schools from the perspective of teachers and parents. The text includes solved theoretical issues and presents selected results of the research. The knowledge gained approaching the issue of chronically ill children in the contemporary nursery.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:28