BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifika přístupu k dětem s mentálním postižením (Approaches to Children with Intellectual Disabilities). In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 213-228. ISBN 978-80-210-6044-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Specifika přístupu k dětem s mentálním postižením
Name in Czech Specifika přístupu k dětem s mentálním postižením
Name (in English) Approaches to Children with Intellectual Disabilities
Authors BARTOŇOVÁ, Miroslava (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs, p. 213-228, 16 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063791
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6044-9
Keywords (in Czech) dítě s mentálním postižením Downův syndrom předškolní vzdělávání mateřská škola speciální mentální retardace poznávací procesy komunikace metakognice motorika diagnostika reedukace
Keywords in English child with mental disability Down syndrom preschool education special kindergarten mental retardation cognitive processes communication metacognititon motor skills diagnosis reeducation
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., učo 5643. Changed: 23/2/2013 11:49.
Abstract
Mentální postižení je zřetelné postižení v učení v důsledku postižení mozku a týká se těch oblastí vývoje, na kterých jsou ve velké míře závislé učební procesy. Prvním článkem vzdělávacího systému je institucionální předškolní vzdělávání. Toto vzdělávání současně podporuje působení rodiny a navazuje na ně. Kapitola se zaměřuje na vymezení specifik v edukaci dětí s mentálním postižením v rámci předškolního vzdělávání. Vymezuje úkoly a kompetence učitele v mateřské škole speciální a přípravném stupni základní školy speciální.
Abstract (in English)
The influence of mental disability is clearly known in learning because of the damage of the brain. This applies to those areas of development which are dependent to learning process. The first part of education system is institutional preschool education. This education supports the influence of family and follows on them. This article is focused to demarcation of specifics in education of children with mental disability in pre-school education. It defines the targets and competence of teachers in special kindergarten and in preparatory classes at the special basic school.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 1/12/2022 22:24