ŠŤÁVA, Jan. System edukacji uczniów zdolnych w Republice Czeskiej. In XXV. Fórum polských pedagogů - Univerzita Wroclaw - 18.-19.11.2012. 2012. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name System edukacji uczniów zdolnych w Republice Czeskiej
Name in Czech Systém edukace nadaných žáků v České republice
Authors ŠŤÁVA, Jan.
Edition XXV. Fórum polských pedagogů - Univerzita Wroclaw - 18.-19.11.2012. 2012. 2012.
Other information
Original language Polish
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) nadaný žák, legislativní základy práce s nadanými žáky, přístupy učitelů k nadaným žákům, mravní dimenze povolání, etický kodex, učitelská způsobilost, etika v práci učitele, učitel a žáci se specifickými potřebami vzdělávání
Keywords in English gifted pupil, legislative basics with talented pupils, attitudes of teachers for gifted students, the moral dimension of professional code of ethics, teaching ability, work ethics teacher, the teacher and pupils with special educational needs
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 8. 4. 2013 15:36.
Abstract
Artykuł podejmuje problematykę podejścia nauczycieli do kształcenia uczniów zdolnych, poruszając jednocześnie kwestię etycznego wymiaru pracy nauczyciela, wskazując na niektóre etyczne aspekty tego zawodu. W tym kontekście zwraca również szczególną uwagę na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá problematikou přístupů učitelů ke vzdělávání nadaných žáků a současně se též dotýká v této souvislosti mravní dimenze učitelské profese, poukazujíc na některé etické aspekty práce učitele. Uvádí též některé etické aspekty práce učitele se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
Abstract (in English)
The paper deals with approaches to training teachers of gifted students, while also touching in this context, the moral dimension of the teaching profession, pointing out some of the ethical aspects of the work of teachers. They shall also mention some of the ethical aspects of teachers work with pupils with special educational needs.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:23