SLAVÍK, Jan and Jindřich LUKAVSKÝ. Hodnocení kvality expresivních tvořivých úloh ve výuce (na příkladu výtvarné výchovy) (Evaluation of quality instruction in expressive tasks (on the example of art)). Orbis scholae. 2012, vol. 6, No 3, p. 77-97. ISSN 1802-4637.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hodnocení kvality expresivních tvořivých úloh ve výuce (na příkladu výtvarné výchovy)
Name in Czech Hodnocení kvality expresivních tvořivých úloh ve výuce (na příkladu výtvarné výchovy)
Name (in English) Evaluation of quality instruction in expressive tasks (on the example of art)
Authors SLAVÍK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jindřich LUKAVSKÝ (203 Czech Republic).
Edition Orbis scholae, 2012, 1802-4637.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00058453
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) kvalita výuky; expresivní tvořivá úloha; evaluační pole; konceptová integrace
Keywords in English quality instruction; expressive creative task; evaluation field; conceptual integration
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 15. 4. 2013 14:39.
Abstract
Studie se zabývá analytickým přístupem k evaluaci expresivních úloh. Jejím cílem je přispět k vysvětlování některých problémů spojených s evaluací kvality v expresivních vzdělávacích disciplínách, jako je výtvarná, hudební nebo dramatická výchova. Argumentace v textu je založena na předpokladu, že žáci v průběhu řešení tvůrčí úlohy konstruují obsah svého učení jako prostředek rozvoje svých dispozic. Explanace jsou odvozeny z teorie konceptové integrace (Turner & Fauconier, 2002) a z Goodmanova analytického přístupu k expresivní symbolizaci. Studie zavádí a zdůvodňuje koncept evaluační pole tvorby, který má řešit problém doménové specifičnosti obsahu v protikladu k nespecifičnosti cílových požadavků na rozvoj žákovských dispozic.
Abstract (in English)
The article deals with the analytical approach to evaluation of expressive tasks. Its aim is to contribute to the explanation of some problems associated with the evaluation of quality in expressive education disciplines, such as art education, drama or music. Argumentation in the article is based on presupposition that pupils during the solution of creative tasks construct the content of their learning as a mean of development of their own dispositions. Explanations are derived from the theory of conceptual integration (Tourner & Fauconier, 2002) and Goodman’s analytic approach to expressive symbolisation. The study introduces and justifies the concept evaluation field of creation, which is conductive to solution of the problem of domain specific content as opposed to non-specificity of target requirements for the development of pupils' dispositions.
Links
GAP407/11/0262, research and development projectName: Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:14