ŠŤÁVA, Jan a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Podstawy prawne kształcenia uczniów zdolnych – dzieci obcokrajowców w RC. In Wielokulturowe aspekty edukacji uczniów zdolnych jako istotny element procesu kształcenia w zakresie specjalizacji nauczycielskiej. Referát na mezinárodní konferenci. 2012. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podstawy prawne kształcenia uczniów zdolnych – dzieci obcokrajowców w RC
Název česky Legislativní východiska pro vzdělávání nadaných žáků – dětí cizinců v ČR
Název anglicky The legislative basis for the education of gifted students--children of foreigners in the Czech Republic
Autoři ŠŤÁVA, Jan a Jana ŠKRABÁNKOVÁ.
Vydání Wielokulturowe aspekty edukacji uczniów zdolnych jako istotny element procesu kształcenia w zakresie specjalizacji nauczycielskiej. Referát na mezinárodní konferenci. 2012. 2012.
Další údaje
Originální jazyk polština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Děti cizinců, legislativa v práci s nadanými žáky, rodiče cizinci, nadání, talent, jazyková zdatnost, školní znevýhodněné prostředí, jazykové bariéry ve vzdělávání, výzkumné šetření.
Klíčová slova anglicky Childrens Amiens, legislation in work with talented pupils, parents, for talent, talent, linguistic prowess, school disadvantaged environment, language barriers in education, the research investigation.
Změnil Změnil: PaedDr. Jan Šťáva, CSc., učo 885. Změněno: 15. 2. 2013 10:34.
Anotace
Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie podstaw prawnych i stanowi wprowadzenie w problematykę osiągnięć szkolnych oraz uzdolnień dzieci obcokrajowców mieszkających w Republice Czeskiej. Prezentuje ponadto niektóre bariery w ich kształceniu. Część wstępna zawiera podstawową charakterystykę grupy respondentów oraz niektóre różnice. W artykule następnie przedstawiono wyniki badań ankietowych ukierunkowanych na sferę zainteresowań dzieci nauką, ich środowiskiem rodzinnym i potrzebę pomocy przy odrabianiu lekcji.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá legislativními podmínkami a vstupem do problematiky školní úspěšnosti a nadání dětí cizinců, žijících v České republice a uvádí některé bariéry v jejich vzdělávání. Úvodní část nabízí základní charakteristiku souboru respondentů včetně některých specifik. V příspěvku jsou dále uvedeny výstupy dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno oblast zájmu dětí o výuku, jejich domácí zázemí a potřebu pomoci při přípravě do školy.
Anotace anglicky
The contribution deals with the legislative conditions and the input to the issue of school success and talents of children of foreigners living in the Czech Republic and indicates some of the barriers in their training. The introductory section provides basic file characteristics of respondents, including some specifics. In addition, the contribution will be listed outputs of the questionnaires, which focused area of interest for teaching children, their home environment and the need for assistance in the preparation for school.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 5. 12. 2022 06:21