Informační systém MU
ŠŤÁVA, Jan and Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Podstawy prawne kształcenia uczniów zdolnych – dzieci obcokrajowców w RC (The legislative basis for the education of gifted students--children of foreigners in the Czech Republic). In Wielokulturowe aspekty edukacji uczniów zdolnych jako istotny element procesu kształcenia w zakresie specjalizacji nauczycielskiej. Referát na mezinárodní konferenci. 2012. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podstawy prawne kształcenia uczniów zdolnych – dzieci obcokrajowców w RC
Name in Czech Legislativní východiska pro vzdělávání nadaných žáků – dětí cizinců v ČR
Name (in English) The legislative basis for the education of gifted students--children of foreigners in the Czech Republic
Authors ŠŤÁVA, Jan and Jana ŠKRABÁNKOVÁ.
Edition Wielokulturowe aspekty edukacji uczniów zdolnych jako istotny element procesu kształcenia w zakresie specjalizacji nauczycielskiej. Referát na mezinárodní konferenci. 2012. 2012.
Other information
Original language Polish
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Děti cizinců, legislativa v práci s nadanými žáky, rodiče cizinci, nadání, talent, jazyková zdatnost, školní znevýhodněné prostředí, jazykové bariéry ve vzdělávání, výzkumné šetření.
Keywords in English Childrens Amiens, legislation in work with talented pupils, parents, for talent, talent, linguistic prowess, school disadvantaged environment, language barriers in education, the research investigation.
Changed by Changed by: PaedDr. Jan Šťáva, CSc., učo 885. Changed: 15. 2. 2013 10:34.
Abstract
Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie podstaw prawnych i stanowi wprowadzenie w problematykę osiągnięć szkolnych oraz uzdolnień dzieci obcokrajowców mieszkających w Republice Czeskiej. Prezentuje ponadto niektóre bariery w ich kształceniu. Część wstępna zawiera podstawową charakterystykę grupy respondentów oraz niektóre różnice. W artykule następnie przedstawiono wyniki badań ankietowych ukierunkowanych na sferę zainteresowań dzieci nauką, ich środowiskiem rodzinnym i potrzebę pomocy przy odrabianiu lekcji.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá legislativními podmínkami a vstupem do problematiky školní úspěšnosti a nadání dětí cizinců, žijících v České republice a uvádí některé bariéry v jejich vzdělávání. Úvodní část nabízí základní charakteristiku souboru respondentů včetně některých specifik. V příspěvku jsou dále uvedeny výstupy dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno oblast zájmu dětí o výuku, jejich domácí zázemí a potřebu pomoci při přípravě do školy.
Abstract (in English)
The contribution deals with the legislative conditions and the input to the issue of school success and talents of children of foreigners living in the Czech Republic and indicates some of the barriers in their training. The introductory section provides basic file characteristics of respondents, including some specifics. In addition, the contribution will be listed outputs of the questionnaires, which focused area of interest for teaching children, their home environment and the need for assistance in the preparation for school.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Displayed: 27. 11. 2022 06:27