PÍŠOVÁ, Michaela and František TŮMA. K trendům ve výzkumu v didaktice cizích jazyků: tematická analýza významných zahraničních studií za posledních 20 let (On the trends in research in foreign language didactics: A thematic analysis of significant studies in the last 20 years). In JANÍKOVÁ, V., PÍŠOVÁ, M., HANUŠOVÁ, S. (Eds.). Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 9-20. Spisy Pedagogické fakulty MU 159. ISBN 978-80-210-6109-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K trendům ve výzkumu v didaktice cizích jazyků: tematická analýza významných zahraničních studií za posledních 20 let
Name in Czech K trendům ve výzkumu v didaktice cizích jazyků: tematická analýza významných zahraničních studií za posledních 20 let
Name (in English) On the trends in research in foreign language didactics: A thematic analysis of significant studies in the last 20 years
Authors PÍŠOVÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and František TŮMA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, Aktuální témata výzkumu učení a vyučování cizím jazykům, p. 9-20, 12 pp. Spisy Pedagogické fakulty MU 159, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063857
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6109-5
Keywords (in Czech) didaktika cizích jazyků; výzkum; tematické zaměření výzkumu; Web of Science
Keywords in English foreign language didactics; research; research focus – topics; Web of Science
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., učo 134100. Changed: 20. 3. 2013 10:30.
Abstract
Kapitola si klade za cíl zodpovědět otázku, jaká témata v oblasti didaktiky cizích jazyků jsou pokryta v nejvlivnějších výzkumných studiích ze světových odborných periodik. K zodpovězení této otázky jsme použili citační databázi Web of Science a pro podrobnou analýzu jsme vybrali 100 nejcitovanějších studií z didaktiky cizích jazyků. Tyto studie byly podrobeny jak kvantitativní, tak kvalitativní analýze. Bylo identifikováno pět ústředních tematických okruhů: učitel, žák, procesy učení se a osvojování cizího jazyka, řízení procesů učení se cizího jazyka a klíčové koncepty oboru. Tyto okruhy jsou blíže charakterizovány a výsledky jsou následně konfrontovány s výsledky obdobné studie provedené v rámci České republiky.
Abstract (in English)
The aim of the chapter is to answer the following question: What topics in the field of foreign language didactics in the most significant research studies in the professional journals published worldwide. To answer this question we used the citation database Web of Science and for a detailed analysis we selected 100 most cited articles from the field of foreign language didactics. These studies were subject to both quantitative and qualitative analyses. Five central themes were identified: teacher, learner, processes of foreign language learning and acquisition, management of the processes of foreign language learning, and key concepts of the field. These themes are characterized in more detail and the results are compared to the results obtained in a similar study conducted in the Czech Republic.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:54