GIRGLOVÁ, Veronika and Jiřina KLENKOVÁ. Problematika výchovně vzdělávacího procesu žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základní školy. (The issue of educational process for children with impaired communication ability in inclusive surrounding of elementary school). In HREBEŇÁROVÁ, L., ŠTVARTÁKOVÁ, J. Študent na ceste k praxi : Zborník abstraktov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2012. p. 25-35. ISBN 978-80-555-0591-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problematika výchovně vzdělávacího procesu žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základní školy.
Name in Czech Problematika výchovně vzdělávacího procesu žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí základní školy.
Name (in English) The issue of educational process for children with impaired communication ability in inclusive surrounding of elementary school
Authors GIRGLOVÁ, Veronika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiřina KLENKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Prešov, Študent na ceste k praxi : Zborník abstraktov z Prvej študentskej vedeckej konferencie v odbore špeciálna pedagogika a liečebná pedagogika. p. 25-35, 11 pp. 2012.
Publisher Prešovská univerzita v Prešove
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00063985
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-555-0591-6
Keywords (in Czech) žák s narušenou komunikační schopností; integrace; speciální vzdělávací potřeby; inkluzivní prostředí; základní školy
Keywords in English The pupil with impaired communication ability; integration; special educational needs; the inclusive environment; primary schools
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D., učo 1372. Changed: 21. 3. 2013 18:17.
Abstract
Primární problematikou, na kterou se tento příspěvek zaměřuje, je výzkum z oblasti vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí běžných základních škol. Obsah příspěvku reflektuje dvě fáze výzkumného šetření. V první fázi výzkumného šetření byla uskutečněna analýza míry integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáky s narušenou komunikační schopností) v Jihomoravském kraji. V druhé fázi byla analyzována aktuální úroveň komunikace těchto žáků v kontextu s jejich komunikativní kompetencí, plynoucí z klíčových kompetencí, stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. V souvislosti s touto problematikou je třeba brát zřetel rovněž na zkušenosti pedagogů, kteří intenzivně pracují s těmito žáky. Výše zmíněná problematika je zahrnuta v dílčích výsledcích výzkumného šetření, které jsou v příspěvku uvedeny.
Abstract (in English)
The primary issue, on which this contribution is focused, is education of students with impaired communication abilities in an inclusive environment of primary schools. The content reflects two phases of research. In the first phase was carried out analysis of integration of pupils with special educational needs (children with impaired communication abilities) in Southern Moravia region. In the second phase was analyzed the current level of communication of pupils with impaired communication abilities, in content of their communicative competences arising from the core competencies, set by the Framework Educational Programme for primary education. In connection with this problem should also take into account the experience of teachers who intensively work with these students. The above issues are listed in this contribution.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:21