PACHOLÍK, Viktor and Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickův koncept jako prostředek odstraňování anxiozity z vodního prostředí osob s tělesným postižením (Halliwick concept as a means of removing anxiety of a water environments of the people with disability). In Marie Blahutková, Viktor Pacholík. Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Asociace psychologů sportu České republiky, 2012. p. 135-147. ISBN 978-80-210-5976-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Halliwickův koncept jako prostředek odstraňování anxiozity z vodního prostředí osob s tělesným postižením
Name (in English) Halliwick concept as a means of removing anxiety of a water environments of the people with disability
Authors PACHOLÍK, Viktor (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Marie BLAHUTKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Brno, Psychologie sportu v praxi 2012 aneb Nedílná součást přípravy sportovce, p. 135-147, 13 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Asociace psychologů sportu České republiky
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14510/12:00064024
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 978-80-210-5976-4
Keywords (in Czech) subjektivní prožitky a stavy osobnosti; úzkost a úzkostnost; osoby s tělesným postižením; sport osob s tělesným postižením; Halliwickův koncept plavecké výuky
Keywords in English subjective experience and personality states; anxiety; trepidation; people with physical disability; sport for the physically disabled; The Halliwick Swimming Concept
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Viktor Pacholík, Ph.D., učo 45334. Changed: 23/2/2013 20:00.
Abstract
Cílem studie je ověřit vliv programu plavecké výuky s prvky Halliwickova konceptu na subjektivní prožitky a stavy osobnosti a míru úzkostnosti osob s tělesným postižením. Dílčím cílem bylo sledování vybraných psychických stavů a obecných ukazatelů subjektivních psychických prožitků a stavů. U vybraného souboru tří osob s tělesným postižením jsme realizovali intervenční program plavecké výuky podle Halliwickova konceptu a provedli průběžné testování psychodiagnostickými metodami SUPSO, SPARO, Osobnostní anketa pro plavce, Osobnostní anketa pro instruktory. Tyto metody jsme kombinovali s metodou nepřetržitého pozorování a nestrukturovaného interview. Získané výsledky jsme zpracovali kvalitativní analýzou dat. Výsledky naznačují pozitivní vliv Halliwickova konceptu plavecké výuky na aktuální změny psychických stavů, méně výrazné změny byly zaznamenány u trvalejších charakteristik osobnosti.
Abstract (in English)
The goal of the list is to verify the impact of a swimming course including the Halliwick Concept features on subjective experience and personality states in people with physical disability. Partial goals were monitoring of selected psychical states and general aspects of subjective psychical experience and states. In the test group we implemented an intervention swimming programme according to the Halliwick Concept and conducted testing by means of psychodiagnostic methods (SUPSO, SPARO, Personal Inquiry for Swimmers, Personal Inquiry for Instructors). We combined these methods with constant observation and unstructured interview. The acquired data have been progressed via qualitative data analysis. The results indicate positive impact of the Halliwick Swimming Concept on changes of psychical states. In the area of more permanent personality changes the impact was less significant.
Links
CZ.1.07/2.4.00/17.0037, interní kód MUName: Rozvoj v oblasti pedagogicko-výzkumných aktivit na Katedře společenských věd ve sportu na FSpS MU (Acronym: Psychomotorika)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.4 Partnership and networks
PrintDisplayed: 2/10/2022 22:10