WEINBERGER, Vít a Luboš MINÁŘ. Moderní chirurgická a biologická léčba karcinomu prsu. Česká gynekologie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 77, č. 6, s. 513-520. ISSN 1210-7832.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Moderní chirurgická a biologická léčba karcinomu prsu
Název anglicky Modern surgical and biological therapy of breast cancer
Autoři WEINBERGER, Vít (203 Česká republika, garant, domácí) a Luboš MINÁŘ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Česká gynekologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, 1210-7832.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30214 Obstetrics and gynaecology
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/12:00064027
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky breast cancer; surgery; chemoterapy; biological therapy
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 24. 2. 2013 00:55.
Anotace
Karcinom prsu je nejčastějším nádorem žen v České republice (ČR). Dle údajů Národního onkologického registru (NOR) z roku 2007 je incidence karcinomu prsu 122,7 případů na 100 tis. žen/rok. ČR obsazuje v incidenci karcinomu prsu u žen 26. místo ve světě a 17. místo v Evropě. Ročně je v ČR u žen diagnostikováno 6 500 těchto nádorů, 1 700 – 1 900 žen na něj zemře (data z roku 2007). Incidence vykazuje dlouhodobě rostoucí trend (nárůst o 32 % v roce 2007 oproti roku 1995), naopak mortalita je dlouhodobě stabilizovaná [obr.č.1]. Na tomto příznivém výsledku se podílí zavedení systematického mamografického screeningu u žen nad 45 let věku, diagnostika časných stádií nemoci, účinnější adjuvantní terapie a léčba metastatického onemocnění [obr.č.2]. V mezinárodním srovnání mortality je ČR na 71. místě ve světě a na 27. místě v Evropě. Zhoubný novotvar prsu často postihuje ženy v produktivním věku, téměř 43 % pacientek je mladších než 60 let. Dlouhodobě rostoucí incidence a stabilizovaná mortalita dále vedou k nárůstu prevalence, která v roce 2007 dosáhla více než 55 000 žen žijících s nádorem prsu nebo jeho anamnézou. K jednotlivým modalitám léčby patří chirurgie, radioterapie, systémová léčba chemoterapií, hormonální léčba a cílená biologická léčba[1]. Nejdynamičtěji se rozvíjející problematikou u zhoubného nádoru prsu je management sentinelové uzliny a neinvazivních karcinomů prsu. Tato entita byla nově vyčleněna a představuje ji lobulární karcinom in situ (LCIS) a duktální karcinom in situ (DCIS). DCIS jako neinvazivní nádorové onemocnění prsu představuje celkově 15 - 20 % diagnostikovaných nádorů prsu a jejich počet neustále stoupá[2].
Anotace anglicky
Breast cancer is the most common cancer of women in the Czech Republic. According to data from the National Cancer Registry (NOR) in 2007, the incidence is 122,7 cases of breast cancer in 100 000 women per year. Czech Republic occupies in the incidence of women brest cancer 26th place in the world and 17th place in Europe. Annualy it haa benn diagnosed 6500 these tumors, 1700 – 1900 women die for him in the Czech Republic (data from 2007). The incidence show long-term upward trend (an increase of 32% in 2007 compared to 1995), while mortality has long been stabilized [Figure 1]. In this favorable outcome ivolved the introduction of systematic screeningu mammography in women over 45 years of age, diagnosis of early stages of disease, effective adjutant therapy and treatment of metastatic disease [Figure 2]. In an international comparison of mortality, the Czech Republic belongs to 71th place in the world and the 27th place in Europe. Malignant neoplasm of breast cancer often affects women of working age, nearly 43 % of patients are younger than 60 years. Long-term increasing incidence and stable mortality lead to a further increase in prevalence, which in 2007 reached more than 55000 women living with breast cancer or its history. The variol modalities of treatment include surgery, radiotherapy, systemic chemotherapy, hormonal therapy and targeted biological therapy[1]. Fastest-growing issues in breast cancer management is the sentinel nodes and non-invasive breast cancers. This entity was newly assigned and represented by a lobular carcinoma in situ (LCIS) and ductal carcinoma in situ (DCIS). DCIS as noninvasive cancer of the breast is generally 15 - 20 % of breast cancers diagnosed and the number is growing[2].
VytisknoutZobrazeno: 19. 2. 2020 02:23