BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Inkluze ve vzdělávání - vize a realita v podmínkách české školy (Inclusion in Education - Vision and Reality in Conditions Czech Schools). In Franiok, P., Kovářová, R. (eds.). Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1.vydání. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě, 2013. p. 21-35. ISBN 978-80-7464-232-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inkluze ve vzdělávání - vize a realita v podmínkách české školy
Name (in English) Inclusion in Education - Vision and Reality in Conditions Czech Schools
Authors BARTOŇOVÁ, Miroslava (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Marie VÍTKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1.vydání. Ostrava, Speciální pedagogika nejen v inkluzivním vzdělávání. Sborník z konference s mezinárodní účastí. p. 21-35, 15 pp. 2013.
Publisher PdF Ostravské univerzity v Ostravě
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00067813
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7464-232-6
Keywords (in Czech) inkluzivní vzdělávání; žák se speciálními vzdělávacími potřebami; inkluzivní didaktika; spěciálněpedagogická podpora; žák s lehkým mentálním postižením; výzkum; učitel; podpůrná opatření; metody
Keywords in English inclusion; pupil with special needs; inclusion didactics; special education support; pupils with mild mental disability; research; teacher; support measures; methods
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., učo 1615. Changed: 21. 3. 2014 08:41.
Abstract
Článek je zaměřený na analýzu inkluzivního vzdělávání s respektováním současné legislativy a výsledků získaných z empirických šetření v rámci výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV v letech 2007-2012. Konkrétněji prezentuje výsledky výzkumných šetření zaměřených na analýzu inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
Abstract (in English)
The article is focused on analysis of inclusive education with regard to legislation and results from empirical study within research plan Special needs of pupils in the context of Framework educational program for elementary education in 2007 to 2011.It presents a results of research focused on analysis of inclusive education of pupils with mild mental disability.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 28. 9. 2022 01:50