SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Le langage modulé en tcheque et en francais (Caretaker Speach in Czech and in French). In Bastian Sabine, Goudaillier Jean-Pierre (eds.). Registre de langue et argot(s), lieux d'emergence, vecteurs de diffusion. 1st ed. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, München, 2011. p. 223-247. Sprache-Kultur-Gesellschaft 9. ISBN 978-3-89975-281-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Le langage modulé en tcheque et en francais
Name in Czech Dětský jazyk v češtině a ve francouzštině
Name (in English) Caretaker Speach in Czech and in French
Authors SCHEJBALOVÁ, Zdeňka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. München, Registre de langue et argot(s), lieux d'emergence, vecteurs de diffusion, p. 223-247, 25 pp. Sprache-Kultur-Gesellschaft 9, 2011.
Publisher Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, München
Other information
Original language French
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Germany
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00064080
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-3-89975-281-6
Keywords (in Czech) dětský jazyk; čeština; francouzština; citoslovce; reduplikace; deminutiva; jazykové roviny; srovnání.
Keywords in English caretaker speech (motherese); Czech; French; interjection; reduplication; diminutive; language registers; comparison
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., učo 2213. Changed: 1. 4. 2013 22:05.
Abstract
Quels sont les moyens formatifs du langage modulé en tcheque et en francais ? Est-ce que son usage passe dans d autres registres de langue ? En tcheque les formes analytiques verbe+interjections sont utilisées, ensuite les interjections servent a la dérivation d’autres parties de discours : substantifs, adjectifs, verbes. Certaines expressions sont spécifiques pour le langage modulé. Un usage fréquent des diminutifs aux suffixes diminutifs secondaires dotant le mot d’un trait émotionnel fort est typique. La langue parlée contemporaine se distingue par une utilisation abondante de diminutifs. Le langage modulé francais est, par contre, fondé sur la troncation des mots neutres, leur réduplication ou sur la réduplication de la syllabe initiale. Ainsi qu’en tcheque, les interjections sont fréquemment utilisées. Les diminutifs formés a l’aide des suffixes diminutifs existent, mais dans une mesure bien limitée. La langue parlée francaise se sert des memes moyens de formation et constate l’usage des hypocoristiques et de l’adjectif petit.
Abstract (in Czech)
Jaké jsou slovotvorné prostředky dětského jazyka v češtině a ve francouzštině ? Přechází užití i do jiných jazykových rovin ? V češtině se užívají jednak analytické formy sloveso + interjekce, dále jsou z intejekcí odvozovány jiné slovní druhy : substantiva, adjektiva, slovesa. Mnohé výrazy jsou specifické pro dětský jazyk. Typické je hojné užívání deminutiv se sekundárními deminutivními sufixy, které slovům dodávají silně emocionální rys. Současný hovorový jazyk se právě vyznačuje nadměrným užíváním deminutiv. Francouzský dětský jazyk je naopak založen převážně na zkracování neutrálních slov (apokopa, aferéza), jejich reduplikací nebo reduplikací počáteční slabiky slova. Stejně jako v češtině se často používají interjekce. Deminutiva tvořená pomocí deminutivních sufixů existují, ale jen ve velmi omezené míře. Francouzský hovorový jazyk využívá stejné slovotvorné prostředky a zaznamenává užívání hypokoristik a adjektiva petit.
Abstract (in English)
What are the types of creative tools for a Word formative means we meet in the caretaker speech in the Czech and in the French languages? Does their use pass also into another language registers? In the Czech, partly the analytic forms are used: verb+interjection, and other word classes (substantive, adjective, verb) are derived from the interjections. A lot of expressions is specific for the caretaker speech. An abundant use of diminutives with secondary diminutive suffixes is typical, what is giving the words highly emotional feature. Contemporary colloquial Czech language is characterized by an excessive use of diminutives. The French caretaker speech is, again, mainly based on the clipping, reduction of neutral words (apocope, aphaeresis), and their reduplication or on the reduplication of the first word’s syllable. The interjections are used, as well as in the Czech. The diminutives, formed with diminutive suffixes exist, but in limited amount, only. The contemporary colloquial French language uses the same Word formative means like the caretaker speech and it manifests the use of nicknames and the adjective petit.
PrintDisplayed: 27. 9. 2022 19:08