SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Le langage modulé en tcheque et en francais. In Bastian Sabine, Goudaillier Jean-Pierre (eds.). Registre de langue et argot(s), lieux d'emergence, vecteurs de diffusion. 1. vyd. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, München, 2011. s. 223-247. Sprache-Kultur-Gesellschaft 9. ISBN 978-3-89975-281-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Le langage modulé en tcheque et en francais
Název česky Dětský jazyk v češtině a ve francouzštině
Název anglicky Caretaker Speach in Czech and in French
Autoři SCHEJBALOVÁ, Zdeňka (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. München, Registre de langue et argot(s), lieux d'emergence, vecteurs de diffusion, od s. 223-247, 25 s. Sprache-Kultur-Gesellschaft 9, 2011.
Nakladatel Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, München
Další údaje
Originální jazyk francouzština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00064080
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-3-89975-281-6
Klíčová slova česky dětský jazyk; čeština; francouzština; citoslovce; reduplikace; deminutiva; jazykové roviny; srovnání.
Klíčová slova anglicky caretaker speech (motherese); Czech; French; interjection; reduplication; diminutive; language registers; comparison
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., učo 2213. Změněno: 1. 4. 2013 22:05.
Anotace
Quels sont les moyens formatifs du langage modulé en tcheque et en francais ? Est-ce que son usage passe dans d autres registres de langue ? En tcheque les formes analytiques verbe+interjections sont utilisées, ensuite les interjections servent a la dérivation d’autres parties de discours : substantifs, adjectifs, verbes. Certaines expressions sont spécifiques pour le langage modulé. Un usage fréquent des diminutifs aux suffixes diminutifs secondaires dotant le mot d’un trait émotionnel fort est typique. La langue parlée contemporaine se distingue par une utilisation abondante de diminutifs. Le langage modulé francais est, par contre, fondé sur la troncation des mots neutres, leur réduplication ou sur la réduplication de la syllabe initiale. Ainsi qu’en tcheque, les interjections sont fréquemment utilisées. Les diminutifs formés a l’aide des suffixes diminutifs existent, mais dans une mesure bien limitée. La langue parlée francaise se sert des memes moyens de formation et constate l’usage des hypocoristiques et de l’adjectif petit.
Anotace česky
Jaké jsou slovotvorné prostředky dětského jazyka v češtině a ve francouzštině ? Přechází užití i do jiných jazykových rovin ? V češtině se užívají jednak analytické formy sloveso + interjekce, dále jsou z intejekcí odvozovány jiné slovní druhy : substantiva, adjektiva, slovesa. Mnohé výrazy jsou specifické pro dětský jazyk. Typické je hojné užívání deminutiv se sekundárními deminutivními sufixy, které slovům dodávají silně emocionální rys. Současný hovorový jazyk se právě vyznačuje nadměrným užíváním deminutiv. Francouzský dětský jazyk je naopak založen převážně na zkracování neutrálních slov (apokopa, aferéza), jejich reduplikací nebo reduplikací počáteční slabiky slova. Stejně jako v češtině se často používají interjekce. Deminutiva tvořená pomocí deminutivních sufixů existují, ale jen ve velmi omezené míře. Francouzský hovorový jazyk využívá stejné slovotvorné prostředky a zaznamenává užívání hypokoristik a adjektiva petit.
Anotace anglicky
What are the types of creative tools for a Word formative means we meet in the caretaker speech in the Czech and in the French languages? Does their use pass also into another language registers? In the Czech, partly the analytic forms are used: verb+interjection, and other word classes (substantive, adjective, verb) are derived from the interjections. A lot of expressions is specific for the caretaker speech. An abundant use of diminutives with secondary diminutive suffixes is typical, what is giving the words highly emotional feature. Contemporary colloquial Czech language is characterized by an excessive use of diminutives. The French caretaker speech is, again, mainly based on the clipping, reduction of neutral words (apocope, aphaeresis), and their reduplication or on the reduplication of the first word’s syllable. The interjections are used, as well as in the Czech. The diminutives, formed with diminutive suffixes exist, but in limited amount, only. The contemporary colloquial French language uses the same Word formative means like the caretaker speech and it manifests the use of nicknames and the adjective petit.
VytisknoutZobrazeno: 1. 10. 2022 04:50