Informační systém MU
GALVAS, Milan, Jan HORECKÝ, Jana KOMENDOVÁ and Jaroslav STRÁNSKÝ. Stávka a právo na stávku (The Strike and the Right to Strike). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 143 pp. Acta universitatis Brunensis, svazek 435. ISBN 978-80-210-6036-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Stávka a právo na stávku
Name in Czech Stávka a právo na stávku
Name (in English) The Strike and the Right to Strike
Authors GALVAS, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan HORECKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jana KOMENDOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jaroslav STRÁNSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 143 pp. Acta universitatis Brunensis, svazek 435, 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/12:00064095
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-6036-4
Keywords (in Czech) Stávka; Kolektivní pracovní spory; Odbory
Keywords in English The Strike; Collective Labour Disputes; Trade Unions
Tags Czech labour law, Munipress, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: JUDr. Jana Komendová, Ph.D., učo 40001. Changed: 3/4/2013 19:48.
Abstract
Hromadné přerušení práce zaměstnanci za účelem prosazení hospodářských a sociálních cílů – běžně nazývané stávka – je vždy velmi účinným nástrojem, kterým mohou zaměstnanci nutit zaměstnavatele k respektování jejich požadavků, nebo alespoň k diskusi o těchto požadavcích. Autoři předkládané práce se pokusili analyzovat stávku v širších souvislostech jako nástroj kolektivního pracovního práva a odlišit ji od jiných nástrojů, se kterými vykazuje některé společné znaky. Pokusili se rovněž stručně uvést právní úpravu stávky v některých zemích, především Evropy pro porovnání přístupu k problematice.
Abstract (in English)
Mass interruptions staff in order to promote economic and social objectives – commonly called a strike – it is always a very powerful tool, employees can compel employers to respect their demands, or at least to discuss these requirements. The authors of this study tried to analyze strike in a broader context as an instrument of collective labor law and distinguish it from other instruments which have some common features. They tried to also briefly introduce legislation strikes in some countries, especially Europe to compare the approach to the issue.
Links
MUNI/A/0925/2011, interní kód MUName: Možnosti liberalizace kolektivního pracovního práva v současném období, nástroje (Acronym: Liberalizace)
Investor: Masaryk University, Category A
MUNI/A/1006/2010, interní kód MUName: Liberalizace individuálního a kolektivního pracovního práva a její nástroje v současném období (Acronym: Liberalizace pracovního práva)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 30/1/2023 05:39