VÁŇOVÁ, Tamara, Nina HRTOŇOVÁ and Andrea POKORNÁ. Studijní činnosti (aktivity) v LMS Moodle. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 64 pp. ISBN 978-80-210-6120-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Studijní činnosti (aktivity) v LMS Moodle
Name in Czech Studijní činnosti (aktivity) v LMS Moodle
Authors VÁŇOVÁ, Tamara, Nina HRTOŇOVÁ and Andrea POKORNÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 64 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Computer Science
ISBN 978-80-210-6120-0
Keywords (in Czech) e-learning, online výukové materiály, online výukové činnosti, Moodle
Keywords in English e-learning, online teaching materials, online teaching activities, Moodle
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 9. 10. 2013 14:50.
Abstract
Tato metodická příručka se týká přípravy a pedagogického využití modulů tzv. studijních činností v LMS Moodle, které díky svým bohatým zpětnovazebním možnostem tvoří základ distanční výuky. Konkrétně popisuje, jak vytvořit a používat modul Anketa, různé formáty Úkolů, Databáze, Dotazník, Fórum, Přednáška, Slovník a Test. Věnuje se modulu Test, jednotlivým typům testových položek a statistickými nástroji systému, které umožňují položkovou analýzu s řadou automaticky vypočítávaných parametrů, bez nichž vytváření kvalitních testů není myslitelné. Správně koncipované položky a celé testy patří k základním ukazatelům správně postavených e-learningových kurzů. Důraz je kladen i na tvorbu modulů Přednáška a Slovník. Materiál je doplněn pedagogickými radami, jak jednotlivé moduly využívat i pro různé kolaborativní činnosti, které tvoří základ konstruktivistických přístupů, na jejichž základě je Moodle programován.
Abstract (in English)
Methodological manual covers the preparation and use of teaching modules, specifically the so-called Activities in LMS Moodle, which form the basis of distant learning thanks to its rich possibilities of feedback. Specifically, the manual describes how to create and use the Choice module, different formats of Assignments, Database, Journal, Forum, Lesson, Glossary and Test. Most attention is focused to the Module Test, namely the various types of test items and the statistical tools that allow item analysis and automatically calculates a number of parameters without which the creation of quality tests are not possible. Properly designed items and whole tests are fundamental indicators of a correctly built e-learning course. Emphasis is also placed on creating modules Lesson and Glossary. The material is supplemented by pedagogical advice on how to use the modules for various collaborative activities that form the basis of constructivist approaches on the basis of which Moodle is programmed.
Links
CZ.1.07/1.1.02/02.0074, interní kód MUName: Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách (Acronym: Obrazová data na SZŠ)
Investor: South-Moravian Region, 1.1 Improving quality in education
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:20