STROBACHOVÁ, Barbara. Škola je náš společný svět : Fenomenologická analýza významu výpovědí romských dětí (School is our common World : Phenomenological Analysis of Meaning in the statements of Roma Children texts). In Lenka Gulová et al. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu. Brno: MUNIPRESS, 2012. p. 54- 66. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6030-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Škola je náš společný svět : Fenomenologická analýza významu výpovědí romských dětí
Name (in English) School is our common World : Phenomenological Analysis of Meaning in the statements of Roma Children texts
Authors STROBACHOVÁ, Barbara (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu, p. 54- 66, 13 pp. Sociálně pedagogický výzkum, 2012.
Publisher MUNIPRESS
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064175
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6030-2
Keywords (in Czech) Romské děti; výchova; sociální pedagogika; fenomenologie
Keywords in English Roma children; Education; Social pedagogy; Phenomenology
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Barbara Strobachová, Ph.D., učo 64877. Changed: 8. 4. 2013 15:00.
Abstract
Výzkum realizovaný v stávajícím projektu je již třetí navazující částí výzkumného záměru mapujícího vztah romských dětí a školy. Dvě první části, Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků I. a II. (10186/2009-6 a 8555-37/2010-27), s podtitulem „Bariéry ve vzdělávání romských dětí“, měly za cíl pomocí fenomenologické analýzy romských výpovědi dětí na téma „škola“ přispět k propracovanějšímu popisu těchto bariér a odpovědět na otázku „co konkrétně brání romským dětem“ úspěšně procházet školním vzděláním. Tato třetí část se má pokusit z realizovaných rozhovorů získat co nejcelistvější obraz „školy“. Tedy má popsat všechny významy, kterých pojem škola pro tyto děti může nabývat. Analýza výpovědí romských dětí byla konfrontována s výpovědí speciální pedagožky ze stejné ZŠ, výstupem výzkmu byla i jejich představa o ideální škole.
Abstract (in English)
Research carried out in the present project is the third part of the follow-up research project mapping the relationship of Roma children and schools. The first two parts, Analysis of training needs of Roma pupils I. and II. (10186/2009-6 and 8555-37/2010-27), subtitled "Barriers to the education of Roma children", were aimed by the mean of the phenomenological analysis of the testimony of Roma children on the theme "school" to contribute to a more sophisticated description of these barriers and to answer the question "what specifically prevents Roma children successfully navigate school education”. This third part is to try to get from the actual interviews as possible complete picture of "School". So should describe all the meanings which the concept of school for these children may acquire. Analysis of the experiences of Roma children were confronted with the interview with special teacher from the same school. On of the outputs was also a comparison of their idea of the perfect school.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:30