Informační systém MU
PRESOVÁ, Jana. Koncept resilience jako zdroj edukačních strategií podpory dětí v riziku (Resilience Theory as a Source of Educational Approach to At-Risk Children). In Vojtová, V., Červenka, K. et al. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk for and with behavioural disorders. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 61-70. ISBN 978-80-210-6134-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Koncept resilience jako zdroj edukačních strategií podpory dětí v riziku
Name in Czech Koncept resilience jako zdroj edukačních strategií podpory dětí v riziku
Name (in English) Resilience Theory as a Source of Educational Approach to At-Risk Children
Authors PRESOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Vojtová, V., Červenka, K. et al. Edukační potřeby dětí v riziku a s poruchami chování. Educational needs of children at risk for and with behavioural disorders. p. 61-70, 10 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00064220
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6134-7
Keywords (in Czech) sociální znevýhodnění; děti v riziku poruchy chování; školní prostředí; podpora; školní výkony; vrstevnická opora; resilience
Keywords in English social disadvantage; At-risk children; school environment; support; school achievement; peer-support; resilience
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Jana Presová, Ph.D., učo 174515. Changed: 18. 3. 2013 13:26.
Abstract
V kapitole tematizujeme teorii resilience ve vztahu k jedincům v riziku poruchy chování, romským žákům se sociálním znevýhodněním. Teorie bere v potaz jak rizikové, tak protektivní faktory jakožto prediktory vzniku poruchy chování. Prostředí sociálního znevýhodnění je místem kumulace rizik, která pravděpodobnost vzniku poruch chování zvyšují. Naopak škola je prostředím, které má potenciál poskytovat jedinci zdroje resilience a tím pravděpodobnost vzniku poruch chování snížit. Znalost rizikových i protektivních faktorů považujeme za důležité východisko prevence a včasné intervence u jedinců v riziku těchto poruch.
Abstract (in English)
In this chapter the resilience theory in relation to at-risk youth is discussed, focusing on socially disadvantaged Roma pupils. The theory takes into account both risk and protective factors as predictors of behaviour disorders. The socially disadvantaged environment as a life space accumulates risk factors, thus increasing the chance of behaviour disorder development. On the other hand, school environment could offer individuals a life space with different factors of resilience and thus reduce their chance of developing behaviour disorders. We consider knowledge of risk and protective factors as a basis of prevention and intervention in at-risk youth.
Links
MUNI/A/0886/2011, interní kód MUName: Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Acronym: IVZVSDP)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 1. 10. 2022 17:40