REISSMANNOVÁ, Jitka and Alice PROKOPOVÁ. Specific methods of active learning in teaching health education. 2012. ISBN 978-961-6917-00-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Specific methods of active learning in teaching health education
Name in Czech Vybrané metody aktivního učení ve výuce výchovy ke zdraví
Authors REISSMANNOVÁ, Jitka and Alice PROKOPOVÁ.
Edition 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Slovenia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-961-6917-00-1
Keywords (in Czech) zdravotní gramotnost; výchova ke zdraví; aktivní učení; zážitková pedagogika; pedagogický konstruktivismus; první pomoc
Keywords in English health literacy, health education, active learning, experiential learning, pedagogical constructivism, first aid
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Reissmannová, Ph.D., učo 23275. Changed: 28/3/2013 13:46.
Abstract
The contribution deals with the use of possible activating teaching methods in health education. The results of our research (Reissmannová, 2010) of the health literacy (related to first aid) done in the lessons at the Faculty of Education of Masaryk University showed a low level of health literacy of future teachers, for example, an apparent lack of first aid experience. The results led us to a deeper reflection on the methods used in teaching health education and to necessity to change the concept of first aid and health education. Currently, not only do we use the experiential education effectively but it is also received positively by students. The constructivist approach is considered to be a very useful and promising attitude to teaching of health education. The research of health literacy and preconceptions on human health has led us to the preparation of textbooks of health adopting the constructivist approach. Our goal is to increase the teaching effectiveness of health education for future teachers and thereby contribute to increasing the level of health literacy of citizens of the Czech Republic.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá možnostmi využití aktivizujících metod ve vyučování výchovy ke zdraví. K hlubšímu zamyšlení nad metodami, používanými ve výuce výchovy ke zdraví, nás přivedly výsledky výzkumů, zjišťující úroveň některých oblastí zdravotní gramotnosti studentů učitelství Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Z výsledků výzkumů vyplývá nízká úroveň zdravotní gramotnosti budoucích učitelů, např. byly zjištěny značné nedostatky v oblasti poskytování první pomoci (Reissmannová, 2010). Tato zjištění nás vedla ke změně koncepce výuky první pomoci, potažmo výuky výchovy ke zdraví. V současné době využíváme ve výuce první pomoci zážitkovou pedagogiku, která je studenty přijímaná velmi kladně a vykazuje vysokou efektivitu. Za velmi vhodný a slibný přístup ve výuce výchovy ke zdraví považujeme přístup konstruktivistický. Zjišťování zdravotní gramotnosti spolu s výzkumem prekonceptů v oblasti lidského zdraví nás přivedlo k přípravě konstruktivisticky pojaté učebnice výchovy ke zdraví. Naším cílem je zvýšit efektivitu výuky výchovy ke zdraví budoucích učitelů a tím přispět ke zvýšení úrovně zdravotní gramotnosti občanů České republiky.
PrintDisplayed: 28/3/2023 13:55