ŘEHULKA, Evžen. Zvládání tenze začínajících učitelů základních škol před začátkem školního roku. In Úzkosť a zvládanie záťaže z perspektívy pomáhajúcich profesií : teória, metodológia, výskum. 2012. ISBN 978-80-558-0225-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zvládání tenze začínajících učitelů základních škol před začátkem školního roku
Název anglicky COPING TENSION BEGINNING PRIMARY SCHOOL TEACHERS BEFORE THE SCHOOL YEAR
Autoři ŘEHULKA, Evžen (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Úzkosť a zvládanie záťaže z perspektívy pomáhajúcich profesií : teória, metodológia, výskum. 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00064293
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-558-0225-1
Klíčová slova česky profese učitele; začínající učitel; učitelský stres; zvládání stresu; příprava učitele
Klíčová slova anglicky teaching profession; beginning teacher; teacher stress; coping with stress; teacher preparation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc., učo 1714. Změněno: 8. 4. 2013 14:47.
Anotace
Za začínajícího učitele považujeme absolventa vysoké školy s pedagogickou kvalifikací do tří let praxe. Začátek školního roku je specifickým učitelským stresem, kdy se pedagog dostává do situací, s nimiž má prozatím malé osobní zkušenosti. Provedli jsem výzkum u 126 začínajících učitelů základních škol (98 žen a 28 mužů). Učitelé většinou považují začátek školního roku za stresovou situaci, na kterou nejsou zpravidla odborně připraveni a využívají především individuálních rad zkušených kolegů. Při využití některých dotazníků se ukazuje u začínajících učitelů zvýšený neuroticismus (N5) a nevýhodné strategie zvládání stresu (SVF 78). K zvládání tohoto stresu využívají mladí učitelé především rady kolegů a nadřízených, které vycházejí z individuální zkušenosti a tradice školy, minimálně se mohou v tomto směru opírat o znalosti získané na vysoké škole. Rozdíly mezi muži a ženami nejsou významné. Určitá skupina učitelů, která zdůrazňuje význam teorie v učitelské přípravě, hodnotí vznik a řešení tohoto stresu velmi kriticky.
Anotace anglicky
The beginning teacher is a graduate from high school with educational qualifications in three years' experience. Beginning of the school year is a specific teaching stress when the teacher gets into situations with which it has so far little personal experience. We carried out research in 126 primary schools for beginning teachers (98 women and 28 men). Teachers generally considered the beginning of the school year for stress situation which are not usually trained and use mainly individual advice of experienced colleagues. Questionnaires shows some beginning teachers with increased neuroticism (N5) and unfavorable coping strategies (SVF 78). Young teachers manage this stress mainly board colleagues and superiors, which are based on individual experience and traditions of the school, at least they can in this direction based on the knowledge gained in college. Differences between men and women are not significant. A certain group of teachers, which emphasizes the importance of theory in teacher training, assesses the emergence and resolution of this stress very critically.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 16:40