SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Maminkovština/dětský jazyk v češtině a ve francouzštině. In Eva Rusinová. Přednášky a besedy ze XLV. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 207-213. ISBN 978-80-210-5871-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Maminkovština/dětský jazyk v češtině a ve francouzštině
Název anglicky Caretaker Speach in Czech and in French
Autoři SCHEJBALOVÁ, Zdeňka.
Vydání 1. vyd. Brno, Přednášky a besedy ze XLV. běhu LŠSS, od s. 207-213, 7 s. 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5871-2
Klíčová slova česky dětský jazyk; čeština; francouzština; citoslovce; reduplikace; deminutiva; jazykové roviny; srovnání
Klíčová slova anglicky caretaker speech; Czech; French; interjection; reduplication; diminutive; language registers; comparison
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., učo 2213. Změněno: 23. 3. 2013 11:51.
Anotace
Stať studuje slovotvorné prostředky dětského jazyka v češtině a ve francouzštině. Mnohé výrazy jsou specifické pro dětský jazyk. Typické je hojné užívání deminutiv se sekundárními deminutivními sufixy, které slovům dodávají silně emocionální rys. Současný hovorový jazyk se právě vyznačuje nadměrným užíváním deminutiv. Francouzský dětský jazyk je naopak založen převážně na zkracování neutrálních slov (apokopa, aferéza), jejich reduplikací nebo reduplikací počáteční slabiky slova. Stejně jako v češtině se často používají interjekce. Francouzský hovorový jazyk využívá stejné slovotvorné prostředky a zaznamenává užívání hypokoristik a adjektiva petit.
Anotace anglicky
The paper study types of creative tools for a Word formative means in the caretaker speech in the Czech and in the French languages. A lot of expressions are specific for the caretaker speech. An abundant use of diminutives with secondary diminutive suffixes is typical, what is giving the words highly emotional feature. Contemporary colloquial Czech language is characterized by an excessive use of diminutives. The French caretaker speech is, again, mainly based on the clipping, reduction of neutral words (apocope, aphaeresis), and their reduplication or on the reduplication of the first word’s syllable. The interjections are used, as well as in the Czech. The contemporary colloquial French language uses the same Word formative means like the caretaker speech and it manifests the use of nicknames and the adjective petit.
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 16:22