SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Maminkovština/dětský jazyk v češtině a ve francouzštině (Caretaker Speach in Czech and in French). In Eva Rusinová. Přednášky a besedy ze XLV. běhu LŠSS. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. p. 207-213. ISBN 978-80-210-5871-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Maminkovština/dětský jazyk v češtině a ve francouzštině
Name (in English) Caretaker Speach in Czech and in French
Authors SCHEJBALOVÁ, Zdeňka.
Edition 1. vyd. Brno, Přednášky a besedy ze XLV. běhu LŠSS, p. 207-213, 7 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5871-2
Keywords (in Czech) dětský jazyk; čeština; francouzština; citoslovce; reduplikace; deminutiva; jazykové roviny; srovnání
Keywords in English caretaker speech; Czech; French; interjection; reduplication; diminutive; language registers; comparison
Tags International impact
Changed by Changed by: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., učo 2213. Changed: 23. 3. 2013 11:51.
Abstract
Stať studuje slovotvorné prostředky dětského jazyka v češtině a ve francouzštině. Mnohé výrazy jsou specifické pro dětský jazyk. Typické je hojné užívání deminutiv se sekundárními deminutivními sufixy, které slovům dodávají silně emocionální rys. Současný hovorový jazyk se právě vyznačuje nadměrným užíváním deminutiv. Francouzský dětský jazyk je naopak založen převážně na zkracování neutrálních slov (apokopa, aferéza), jejich reduplikací nebo reduplikací počáteční slabiky slova. Stejně jako v češtině se často používají interjekce. Francouzský hovorový jazyk využívá stejné slovotvorné prostředky a zaznamenává užívání hypokoristik a adjektiva petit.
Abstract (in English)
The paper study types of creative tools for a Word formative means in the caretaker speech in the Czech and in the French languages. A lot of expressions are specific for the caretaker speech. An abundant use of diminutives with secondary diminutive suffixes is typical, what is giving the words highly emotional feature. Contemporary colloquial Czech language is characterized by an excessive use of diminutives. The French caretaker speech is, again, mainly based on the clipping, reduction of neutral words (apocope, aphaeresis), and their reduplication or on the reduplication of the first word’s syllable. The interjections are used, as well as in the Czech. The contemporary colloquial French language uses the same Word formative means like the caretaker speech and it manifests the use of nicknames and the adjective petit.
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:24