Informační systém MU
MATĚJ, Zdeněk and Václav PŘENOSIL. Zpracování dat dvouparametrického spektrometrického systému (The data processing of two parametric spectrometric system). 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zpracování dat dvouparametrického spektrometrického systému
Name in Czech Zpracování dat dvouparametrického spektrometrického systému
Name (in English) The data processing of two parametric spectrometric system
Authors MATĚJ, Zdeněk (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Václav PŘENOSIL (203 Czech Republic).
Edition 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Software
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Software pro rychlou kalibraci nad naměřenými daty z detektoru záření neutronů a gama.
RIV identification code RIV/00216224:14330/12:00057062
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords (in Czech) neutron; gama záření; digitizer; spectroskopie
Keywords in English neutron; gamma ray; digitizer; spectroscopy
Technical parameters Zpracování dat při měření firmou VF Černá Hora, a.s., vstupem SW jsou naměřená data na digitizérech s 8, 10 a 12bit rozlišením. Výsledkem je matice klasifikace neutronů a fotonů s ohledem na amplitudové rozdělení. Odpovědná osoba: Eva Janouškovcová, Masarykova univerzita, Centrum pro transfer technologií, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, tel.: +420 549 49 8016, e-mail: ctt@ctt.muni.cz
Tags two-parametric spectrometry
Changed by Changed by: prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249. Changed: 10/4/2014 13:45.
Abstract
Program slouží k vyhodnocení naměřených dat z detektorů záření neutronů a gama. Používá několik algoritmů zpracování s možností nastavení vstupních parametrů. Lze jej aplikovat na naměřená data z digitizérů firmy Agilent s 8, 10 a 12b rozlišením. Výstupem je klasifikační matice neutronů a fotonů s amplitudovým rozdělením. Tento SW slouží především k rychlémů nastavení a následnému zpracování měření v terénu s digitálním spektrometrickým řetězcem.
Abstract (in English)
The program is used to evaluate the measured data from the detectors of neutrons and gamma rays. It uses several processing algorithms with adjustable input parameters. It can be applied to the measured data from Agilent digitizers with 8, 10 and 12b resolution. The output is a classification matrix neutrons and photons with amplitude distribution. This software is primarily used for quick setup and subsequent processing field measurement with digital spectrometric chain.
Links
TA01011383, research and development projectName: Digitální spektrometrický systém jaderného záření
Displayed: 4/12/2022 13:15