ROBEŠOVÁ, Blanka, Monika BAJEROVÁ, Alžběta VAŠÍKOVÁ, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Jitka HAUSNEROVÁ, Jitka KYCLOVÁ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Jiří MAYER a Dana DVOŘÁKOVÁ. Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem - zkušenosti laboratorního pracoviště. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 26, č. 1, s. 25-30. ISSN 0862-495X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Molekulárně biologická diagnostika mutací genu KRAS a BRAF u pacientů s kolorektálním karcinomem - zkušenosti laboratorního pracoviště
Název anglicky Molecular Biological Diagnostics of KRAS and BRAF Mutations in Patients with Colorectal Cancer – Laboratory Experience
Autoři ROBEŠOVÁ, Blanka (203 Česká republika, domácí), Monika BAJEROVÁ (203 Česká republika), Alžběta VAŠÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Lenka OSTŘÍŽKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Jitka HAUSNEROVÁ (203 Česká republika, domácí), Jitka KYCLOVÁ (203 Česká republika, domácí), Šárka POSPÍŠILOVÁ (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří MAYER (203 Česká republika, domácí) a Dana DVOŘÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Klinická onkologie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, 0862-495X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14740/13:00068048
Organizační jednotka Středoevropský technologický institut
Klíčová slova anglicky colorectal neoplasms; KRAS-BRAF; molecular targeted therapy; monoclonal antibodies
Štítky podil, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Olga Křížová, učo 56639. Změněno: 3. 4. 2014 06:16.
Anotace
Východiska: Cílená biologická léčba založená na blokování receptorů růstových faktorů a inhibici signálních drah navozujících nádorové bujení je novou terapeutickou možností pro pacienty s kolorektálním karcinomem. Standardními přípravky této terapie jsou monoklonální protilátky zacílené na receptor epidermálního růstového faktoru (EGFR). Negativním prediktorem léčebné odpovědi jsou aberace v genech účastnících se signálních kaskád spouštěných EGFR. V současné době je podmínkou pro indikaci cílené anti-EGFR terapie průkaz nemutovaného genu KRAS, doporučena je i mutační analýza genu BRAF. Cílem práce bylo srovnat výsledky našeho pracoviště s publikovanými údaji a ověřit využitelnost standardních laboratorních metod ve srovnání s diagnostickými soupravami. Soubor pacientů a metody: Pro analýzu KRAS (kodon 12 a 13) a BRAF (kodon 600) u 132 pacientů byly použity standardní metody na principu PCR a přímé sekvenace a dvě diagnostické soupravy. Výsledky: Mutace KRAS byly prokázány u 45 pacientů (34 %), mutaci V600E genu BRAF neslo 9 pacientů (7 %). Přítomnost obou mutací u stejného pacienta nebyla detekována. U 33 pacientů byl dostupný jak primární tumor, tak metastatická tkáň. V 13 případech byla v tomto souboru zachycena mutace KRAS. U 9 pacientů byla detekovaná KRAS mutace v tumoru a v metastatické tkáni shodná, v jednom případě se typ mutace lišil. Ve 3 případech byla KRAS mutace zachycena pouze v jednom materiálu. Mutace BRAF byla u 4 pacientů detekována v obou materiálech. Nízký podíl nádorových buněk ve vzorku 17 pacientů neumožnil provést standardní mutační analýzu a vyšetření bylo provedeno diagnostickou soupravou s pozitivním nálezem u 6 pacientů. Závěr: Frekvence mutací KRAS a BRAF v analyzovaném souboru odpovídá publikovaným údajům, potvrdilo se, že vzhledem k heterogenitě nádoru je vhodné vyšetřovat i metastatickou tkáň, je-li dostupná. Mutační analýza KRAS vyžaduje komplexní metodický přístup s ohledem na sníženou kvalitu DNA a rozdílné zastoupení nádorových buněk ve vzorku. Z tohoto důvodu představují komerční diagnostické soupravy vhodný doplněk standardních postupů.
Anotace anglicky
Background: Targeted biological therapy based on blocking growth factor receptors and inhibition of cancer-inducing signaling pathways is a new treatment facility for patients with colorectal cancer (CRC). Therapeutic agents are monoclonal antibodies targeting epidermal growth factor receptor (EGFR). Gene aberrations in the EGFR-induced pathways are negative predictors of therapeutic response. Determination of non-mutated KRAS is a requirement for the indication of targeted anti-EGFR therapy in the present time, BRAF mutation analysis is recommended. Comparison of our results with published data and verification of routine laboratory methods in relation to diagnostic kits were the purposes of this study. Patients and Methods: In addition to routine methods based on PCR, direct sequencing as well as two diagnostic kits for KRAS (codon 12 and 13) and BRAF (codon 600) mutation analysis were used for 132 patients. Results: KRAS mutations were detected in 45 patients (34%), V600E mutation of the BRAF gene in 9 patients (7%). Both mutations simultaneously were not detected. Tissues from primary tumor and metastases were available from 33 patients. KRAS mutation was detected in 13 cases of this group. KRAS mutations in tumor and metastasis were of the same type in 9 patients; types of mutation in both tissues were different in one case. KRAS mutation only in one tissue was detected in 3 cases. BRAF mutation in both tissues was detected in the 4 patients. A low percentage of tumor cells in 17 patients’ specimen did not allow performance of routine analysis and diagnostic kit was used. Conclusion: The frequency of KRAS and BRAF mutations in our cohort of patients corresponds to published data. The suitability of metastatic tissue analysis due to tumor heterogeneity was confirmed. KRAS analysis requires a comprehensive methodological approach with regard to reduced DNA quality and different percentage of tumor cells in tissue. For this reason, commercial diagnostic kits constitute a suitable supplement to standard methods.
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
EE2.3.20.0045, projekt VaVNázev: Podpora profesního růstu a mezinárodní integrace výzkumných týmů v oblasti molekulární medicíny
MSM0021622430, záměrNázev: Funkční a molekulární charakteristiky nádorových a normálních kmenových buněk - identifikace cílů pro nová terapeutika a terapeutické strategie
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
EL_1094894_Molekularne_biologicka.pdf  Křížová, O. 3. 4. 2014

Práva

Právo číst
 • osoba Bc. Kateřina Kolesová, učo 112275
 • osoba Soňa Böhmová, učo 232884
 • osoba Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba MUDr. Jitka Hausnerová, učo 108398
 • osoba Mgr. Blanka Robešová, CSc., učo 117192
 • osoba MUDr. Lenka Ostřížková, učo 184925
 • osoba MUDr. Jitka Kyclová, učo 19109
 • osoba prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., učo 212
 • osoba Mgr. Alžběta Vašíková, Ph.D., učo 234607
 • osoba Ing. Dana Dvořáková, CSc., učo 35969
 • osoba prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., učo 38791
 • osoba Olga Křížová, učo 56639
Atributy
 
Robesova.PDF   Verze souboru Kolesová, K. 31. 3. 2014

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
 • osoba MUDr. Jitka Hausnerová, učo 108398
 • osoba Mgr. Blanka Robešová, CSc., učo 117192
 • osoba MUDr. Lenka Ostřížková, učo 184925
 • osoba MUDr. Jitka Kyclová, učo 19109
 • osoba prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., učo 212
 • osoba Mgr. Alžběta Vašíková, Ph.D., učo 234607
 • osoba Ing. Dana Dvořáková, CSc., učo 35969
 • osoba prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., učo 38791
 • osoba Olga Křížová, učo 56639
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 19. 4. 2021 03:09